Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 2. Προκαταχώριση και Καταχώριση Χημικών Ουσιών

REACH2. Προκαταχώριση και Καταχώριση Χημικών Ουσιών

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.5.2018 - ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ REACH

Καταχώριση Χημικών Ουσιών

Όσοι εισαγωγείς και παρασκευαστές εισάγουν ή παράγουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ανά έτος (σε καθαρή μορφή, ή ως συστατικό μείγματος, ή σε αντικείμενο από το οποίο η ουσία αναμένεται να απελευθερωθεί κατά τη χρήση) πρέπει να καταχωρίσουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) το είδος και τις ποσότητες αυτών των χημικών ουσιών. Ο όρος «εισαγωγή» σημαίνει τη φυσική εισαγωγή της χημικής ουσίας από τρίτη (μη Ευρωπαϊκή) χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Υποχρεώσεις καταχώρισης υπάρχουν για όλες τις χημικές ουσίες που εισάγονται ή παράγονται πέραν του ενός τόνου ετησίως, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Δέστε το Καθοδηγητικό έγγραφο για την Καταχώριση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις αυτές.

Η καταχώριση μιας χημικής ουσίας περιλαμβάνει την ετοιμασία τεχνικού φακέλου από τον κάθε καταχωρίζοντα, με δεδομένα για την επικινδυνότητά της για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) μέσω του διαδικτυακού λογισμικού REACH-IT.

Πριν από την καταχώριση πρέπει πρώτα να υποβληθεί αίτημα διερεύνησης (Inquiry) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Το αίτημα διερεύνησης ετοιμάζεται σε μορφή IUCLID και υποβάλλεται δωρεάν μέσα από το REACH-IT. Στην συνέχεια ο ECHA προβαίνει σε ταυτοποίηση της υπό διερεύνηση χημικής ουσίας και κοινοποιεί στον δυνητικό καταχωρίζοντα τα στοιχεία επικοινωνίας με το Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΦΑΠΟ) για την συγκεκριμένη χημική ουσία.
Μέσα από τα ΦΑΠΟ όλοι οι καταχωρίζοντες μία χημική ουσία μπορούν να ανταλλάξουν τα δεδομένα επικινδυνότητας που κατέχουν για την συγκεκριμένη ουσία και να υποβάλουν ένα κοινό φάκελο καταχώρισης, μοιράζοντας και το σχετικό κόστος για την παραγωγή των δεδομένων.

Για διευκόλυνση των ΜΜΕ στην ετοιμασία φακέλου διερεύνησης ο ECHA έχει δημιουργήσει τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Ειδική Ιστοσελίδα ECHA - REACH 2018


ΕΚΔΟΣΗ για τον Κανονισμό REACH
Υποχρεώσεις καταχώρισης για τα κάρβουνα
Συμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων βάσει των κανονισμών REACH - CLP

Συνοπτική καθοδήγηση για την καταχώριση


ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31.5.2018

Προκαταχώριση Χημικών Ουσιών

Η προκαταχώριση είναι το πρώτο στάδιο της Καταχώρισης.

Όσοι εισαγωγείς και παρασκευαστές εισάγουν ή παράγουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ανά έτος (σε καθαρή μορφή, ή ως συστατικό μείγματος, ή σε αντικείμενο από το οποίο η ουσία αναμένεται να απελευθερωθεί κατά τη χρήση) πρέπει να προκαταχωρίσουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) το είδος και τις ποσότητες αυτών των χημικών ουσιών.

Εκπρόθεσμη προκαταχώριση δεν είναι πλέον δυνατή για χημικές ουσίες που παράγονται ή εισάγονται για πρώτη φορά σε ποσότητα μεταξύ 1-100 τόνων ετησίως.

Ο όρος «εισαγωγή» σημαίνει τη φυσική εισαγωγή της χημικής ουσίας από τρίτη (μη Ευρωπαϊκή) χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Καταχώριση Χημικών Ουσιών

Όσοι εισαγωγείς ή παρασκευαστές έχουν προκαταχωρίσει τις χημικές ουσίες που εμπορεύονται, μπορούν να επωφεληθούν από τη σταδιακή μεταβατική περίοδο καταχώρισης του 2018. 

Η καταχώριση μιας χημικής ουσίας περιλαμβάνει την ετοιμασία τεχνικού φακέλου σε μορφή IUCLID με δεδομένα για την επικινδυνότητα της για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ο τεχνικός φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕCHA).

Μέσα από τα Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΦΑΠΟ) και το λογισμικό εργαλείο REACH-IT όλοι οι δυνητικοί καταχωρίζοντες μίας χημικής ουσίας μπορούν να ανταλλάξουν τα δεδομένα που κατέχουν για την ουσία και να υποβάλουν ένα κοινό φάκελο καταχώρισης, μοιράζοντας και το σχετικό τέλος καταχώρισης.

Οι τελικές περίοδοι καταχώρισης είναι:

  • 30 Νοεμβρίου 2010:
(α) για χημικές ουσίες 1000 τόνων ή περισσότερο ανά έτος,

(β) για χημικές ουσίες πέραν του 1 τόνου ανά έτος που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγοριών 1 και 2,

(γ) για χημικές ουσίες πέραν των 100 τόνων ανά έτος που ταξινομούνται ως πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και με πιθανές μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον.

  • 31 Μαΐου 2013: για χημικές ουσίες μεταξύ 100-1000 τόνων ανά έτος.
  • 31 Μαΐου 2018: για χημικές ουσίες μεταξύ 1-100 τόνων ανά έτος.
Οι χρονικές υποχρεώσεις καταχώρισης φαίνονται σχηματικά στο πιο κάτω διάγραμμα.Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την καταχώριση.


Περισσότερες πληροφορίες για την καταχώριση μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ECHA εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 28_2015_ECHA_2015_REACH2018_EL.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat REACH2018workers_leaflet_el.pdf

mp4 Reach_1.3.19_VimeoHD.mp4