Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 4. Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις Χημικές Ουσίες (ΦΑΠΟ)

REACH4. Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις Χημικές Ουσίες (ΦΑΠΟ)

Η συμμετοχή σε ένα Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις χημικές ουσίες (ΦΑΠΟ) ή Substance Information Exchange Fora (SIEF) συνιστά νομική υποχρέωση για όλους τους καταχωρίζοντες. Τα ΦΑΠΟ δημιουργούνται από επιχειρήσεις που προτίθενται να καταχωρίσουν την ίδια χημική ουσία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κοινοχρησία δεδομένων, να αποφεύγεται η επανάληψη μελετών και να διευθετούνται διαφορές μεταξύ των καταχωριζόντων σε θέματα ταξινόμησης και επισήμανσης εφόσον απαιτείται.

Για κάθε προκαταχωρισμένη χημική ουσία δημιουργείται ένα ΦΑΠΟ, δηλαδή οι εταιρείες που έχουν προκαταχωρίσει την ίδια χημική ουσία αναγράφονται αυτόματα στη σελίδα προκαταρκτικού ΦΑΠΟ της συγκεκριμένης ουσίας.

To REACH-IT παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε έναν προκαταχωριζοντα να γνωρίζει ποιος άλλος έχει προκαταχωρίσει την ίδια χημική ουσία και εάν η ουσία έχει καταχωρισθεί ποιός είναι ο κύριος καταχωρίζοντας. Επομένως μπορεί να υπάρξει σχετική επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΦΑΠΟ. Δείτε περισσότερα για την πιο πάνω διαδικασία στο σχετικό Εγχειρίδιο (Industry User manual).

Τα μέλη ενός ΦΑΠΟ διορίζουν έναν κύριο καταχωρίζοντα, ο οποίος μέσα από την αξιολόγηση και κοινοχρησία των διαθέσιμων δεδομένων από τους δυνητικούς καταχωρίζοντες σε ένα ΦΑΠΟ, προετοιμάζει τα κοινά μέρη του φακέλου καταχώρισής τους (Από Κοινού Υποβολή - ΑΚΥ). Η ΑΚΥ υποβάλλεται εκ μέρους όλων των καταχωριζόντων. Στη συνέχεια, κάθε καταχωρίζοντας πρέπει να αναφέρει τη σωστή ονομασία της ΑΚΥ στον δικό του φάκελο στο IUCLID 5 που θα υποβάλει μαζί με τα στοιχεία της επιχείρησής του και αναλυτικά στοιχεία για τη χημική ουσία που εμπορεύεται καθώς και τις χρήσεις της.

Κάθε φάκελος IUCLID 5 πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά από τους καταχωρίζοντες - μέλη, μετά από την πραγματοποίηση της ΑΚΥ.

Η καταβολή του τέλους κοινοχρησίας δεδομένων συμφωνείται μεταξύ των μελών του κάθε ΦΑΠΟ και είναι επιπρόσθετη χρέωση από την καταβολή του τέλους της κοινής καταχώρισης που καταβάλεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA).

Περισσότερες πληροφορίες για τα ΦΑΠΟ μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ECHA εδώ καθώς και στο Καθοδηγητικό έγγραφο για την κοινοχρησία δεδομένων.