Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


Βεβαίωση Εγγραφής


Πως μπορώ να εξασφαλίσω Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικού, Εγκαταστάσεις, Επιχειρήσεις και / ή Χώρους Εργασίας

«Βεβαίωση Εγγραφής» εκδίδεται για υποστατικά, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και / ή χώρους εργασίας, για τους οποίους εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα αιτούνται παροχή χορηγίας από οποιοδήποτε Υπουργείο ή έχουν αιτηθεί να εγγραφούν σε μητρώο ή κατάλογο Υπουργείου ή άλλου Κρατικού Οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.