Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Έντυπα και ΑιτήσειςΑσφάλεια και Υγεία στην Εργασία


 • Γνωστοποίηση Εργατικού Ατυχήματος

 • Γνωστοποίηση Επικίνδυνου Συμβάντος

 • Γνωστοποίηση Ασθένειας

 • Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικού, Εγκατάστασης, Επιχείρησης και Χώρου Εργασίας

 • Έκδοση Βεβαίωσης σε Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο

 • Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου και Συνοδευτικά Έγγραφα

 • Εργασίες με Αμίαντο

 • Εξουσιοδότηση Οργανισμού ως Οργανισμός Ελέγχου

 • Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων (ΕΞΥΠΠ)

 • Λειτουργοί Ασφάλειας

 • Αίτηση για παροχή πληροφοριών υπό μορφή έκθεσης για Εργατικό Ατύχημα

 • Αίτηση για παροχή πληροφοριών υπό μορφή έκθεσης για Επικίνδυνο Συμβάν

 • Αίτηση για παροχή πληροφοριών υπό μορφή έκθεσης για Επαγγελματική Ασθένεια

 • Έντυπο Αίτησης για Έγκριση Παροχέα Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

 • Έντυπο Αίτησης για Καταβολή Τέλους για την Έγκριση Νέου Παροχέα ή Ανανέωση Υφιστάμενου Παροχέα Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

 • Πετρελαιοειδή / Υγραέριο

 • Έντυπο Διαβούλευσης με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας