Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου και Συνοδευτικά Έγγραφα

Έντυπα και Αιτήσεις



Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου και Συνοδευτικά Έγγραφα

Κοινό Έντυπο Γνωστοποίησης ΤΕΕ-ΣΕΕΕ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ) έχει ετοιμαστεί κοινό έντυπο της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ). Το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΕ, πρέπει να διαβιβαστεί τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία του ΣΕΕΕ της Επαρχίας στην οποία θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο, όπως επεξηγείται και στις σχετικές οδηγίες του εντύπου.

Διαβίβαση Κοινού Έντυπου Γνωστοποίησης ΤΕΕ-ΣΕΕΕ μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) ή ο ανάδοχος (μελετητής ή/και επιβλέποντας, ή/και εργολάβος του έργου) διαβιβάζει, μαζί με τα πιο κάτω αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, το έντυπο της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου.

Η διαβίβαση της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), θα μπορεί να γίνεται με το χέρι, με ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο.

Πότε απαιτείται να γνωστοποιείται ένα εργοτάξιο;

Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς η απαίτηση για γνωστοποίηση του εργοταξίου προς το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας του ΤΕΕ ισχύει για εργοτάξια:
 1. Με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 πρόσωπα στην εργασία ή όταν ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια, ή
 2. Στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης, ή/και διάλυσης, ή/και αποσυναρμολόγησης κατασκευής με όγκο μεγαλύτερο από 500 κυβικά μέτρα ή εμβαδόν μεγαλύτερο από 200 τετραγωνικά μέτρα.

Ωστόσο, η απαίτηση για γνωστοποίηση του εργοταξίου προς το ΣΕΕΕ είναι υποχρεωτική για όλα τα εργοτάξια στα οποία απαιτείται εγγεγραμμένος εργολήπτης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του ΣΕΕΕ.

Συνοδευτικά έγγραφα της Γνωστοποίησης ΤΕΕ-ΣΕΕΕ
Τα πιο κάτω συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο της Γνωστοποίησης στα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας του ΤΕΕ. Τα έγγραφα αυτά δεν αποστέλλονται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΣΕΕΕ.
 1. Υπογραμμένη Δήλωση Ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί (από τον κύριο του έργου, τον επιβλέποντα και τον εργολάβο του έργου).
 2. Συμφωνητικά έγγραφα ορισμού(α) Συντονιστή A&Y Μελέτης(β) και Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης(γ):
   (α) Στην περίπτωση που ορίζονται νομικά πρόσωπα ως συντονιστής(ές) α&υ μελέτης και εκτέλεσης, πρέπει να καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντα των συντονιστών.

   (β) Συντονιστής Α&Υ Μελέτης: Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 4 και 8.

   (γ) Συντονιστής Α&Υ Εκτέλεσης: Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 4 και 9.


2.Α Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Α&Υ Μελέτης, και

2.Β Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης (συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο), ανάλογα με την Τάξη του Έργου:

2.Γ Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή Α&Υ Μελέτης και Εκτέλεσης όταν ορίζεται ως Συντονιστής Α&Υ Μελέτης και Εκτέλεσης το ίδιο πρόσωπο.

3.A & 3.B Δήλωση για την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης του έργου:
   Δήλωση του Κυρίου του Έργου και του Επιβλέποντα του Έργου (3A) και του Συντονιστή Α&Υ Μελέτης (3B).


Download file type Word 1_Dilosi_Enimerosis.doc
Download file type Word 3_ A_B_Dilosi_Katartisis_Anathesis_S_A_Y_.doc
Download file type Word 2_A_Eggrafo_Orismou_Syndonisti_Meletis_2_Nov22.doc
Download file type Word 2_B(i)_Synd_Ektelesis_se_Pliri_Apasx_Erga_A_Nov22.doc
Download file type Word 2_B(ii)_Synd_Ektelesis_Meriki_Apasx_Erga_B_C_D_E_Nov22.doc
Download file type Word 2_B(iii)_Synd_Ektelesis_Meriki_Apasxolisi_Erga_D_E_Nov22.doc
Download file type Word 2_B(iv)_Synd_Ektelesis_Meriki_Apasxolisi_Erga_E_Nov22.doc
Download file type Word 2_Γ_Simf_Egrafo_Orism_Synd_Meletis_Ektelesis_Nov22.doc
ΚDownload file type Word Entypo_ek_ton_proteron_gnostopoiisi_ergotaksiou_November2022.docx