Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έντυπα και Αιτήσεις > Πληροφορίες για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων

Έντυπα και ΑιτήσειςΠληροφορίες για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP, το ΤΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) συλλέγει πληροφορίες για την σύσταση των επικίνδυνων προϊόντων (χημικών μειγμάτων) που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμό έκτακτων συνθηκών που αφορούν την ανθρώπινη υγεία από τα Κέντρα Δηλητηριάσεων.

Οι υπεύθυνοι διάθεσης των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά θα πρέπει να υποΒάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως περιγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα εδώ.