Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές > Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης)

Ο ρόλος του Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή των αρχών πρόληψης και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), την αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στους εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοεργοδοτούμενους και άλλους συντελεστές κατά την εκτέλεση του έργου και τη συμμόρφωσή τους με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα εργοτάξια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, στον προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών ή φάσεων εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδιχικά.

Επίσης, ο ρόλος του Συντονιστή Εκτέλεσης είναι σημαντικός στη κατάλληλη και έγκαιρη αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση του ΣΑΥ, καθώς και την αναπροσαρμογή του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), σε συνεργασία με τον Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστής Μελέτης).

Ο Συντονιστής Εκτέλεσης, ορίζεται από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου ή από τον κύριο του έργου όταν δεν υπάρχει εργολάβος ολόκληρου του έργου. .

Ο Συντονιστής Εκτέλεσης πρέπει να κατέχει τα προσόντα και να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015).

Για σκοπούς κατανόησης των καθηκόντων και του ρόλου του Συντονιστή Εκτέλεσης και διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τις εν λόγω πρόνοιες της Νομοθεσίας ετοιμάστηκε σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τα καθήκοντα του Συντονιστή Εκτέλεσης