Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

REACHΣτις 30.12.2006 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 1907/2006 (REACH) με τον οποίο καθορίζεται η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα διαχείρισης χημικών ουσιών.

Βασικός στόχος του Κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών ουσιών εντός της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.


Τα αρχικά REACH προέρχονται από τις λέξεις Registration (Καταχώριση), Evaluation (Αξιολόγηση), Authorisation (Αδειοδότηση) και Restriction (Περιορισμοί) of Chemicals (των χημικών προϊόντων).


Ο Κανονισμός REACH επιτυγχάνει την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι χημικές ουσίες θα χρησιμοποιούνται με ελεγχόμενο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η αρνητική επίδρασή τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Ο Kανονισμός REACH τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007.Επηρεάζεστε από την προθεσμία;
  • Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε χημικές ουσίες εκτός της ΕΕ, η ποσότητα των οποίων υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως, ενδέχεται να έχετε υποχρεώσεις καταχώρισης. Επιπλέον, εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε κάποιο προϊόν (μείγμα, αντικείμενο), το εν λόγω προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που πρέπει να καταχωριστούν ξεχωριστά.
  • Εάν έχετε προκαταχωρίσει ουσίες που παρασκευάζετε ή εισάγετε εκτός της ΕΕ και η ποσότητά τους υπερβαίνει τον ένα τόνο, όχι όμως και τους 100 τόνους ετησίως, οφείλετε να τις καταχωρίσετε βάσει του κανονισμού REACH έως τις 31 Μαΐου 2018.
  • Εάν δεν έχετε ακόμη προκαταχωρίσει τη χημική ουσία, μπορείτε να προκαταχωρίσετε έως τις 31 Μαΐου 2017.Το πρόσφατο (1.4.2016) ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού REACH μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Με τον Κανονισμό REACH ιδρύθηκε επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος εδρεύει στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Ο ECHA συντονίζει τις κοινοτικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και προάγει την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού REACH και τις διαδικασίες προκαταχώρισης / καταχώρισης θα βρείτε πιο κάτω καθώς και στην ιστοσελίδα του ECHA.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με το καθοδηγητικό γραφείο 
REACH HelpDesk για τον Kανονισμό REACH στην Κύπρο.


- 1. Βασικές πρόνοιες του Κανονισμού REACH
- 2. Προκαταχώριση και Καταχώριση Χημικών Ουσιών
- 3. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
- 4. Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις Χημικές Ουσίες (ΦΑΠΟ)
- 5. Εξαιρέσεις του Κανονισμού REACH
- 6. Τροποποιήσεις Κανονισμού REACH
- 7. Tέλη του REACH
- 8. Κανονισμός για τις Μεθόδους Δοκιμής του REACH
- 9. Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACH
- Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH / Απαγορεύσεις - Περιορισμοί Χημικών Ουσιών
- Στοχευμένες εκστρατείες για έλεγχο χημικών ουσιών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς
- Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Κανονισμό REACH
- ECHA-term
- REACH και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
- REACH HelpDesk