Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Επιθεωρητέα Μηχανήματα


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Επιθεωρητέα Μηχανήματα

Η πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα Μηχανήματα έχει ως στόχο την πρόληψη των κινδύνων για τους εργαζόμενους και το κοινό που δυνατό να προκύπτουν από τη χρήση διαφόρων τύπων μηχανημάτων. Η πολιτική αυτή υλοποιείται από τον Κλάδο Μηχανημάτων και Εξοπλισμών και τη Μονάδα Επιθεώρησης Μηχανημάτων του Κλάδου.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, την ικανοποιητική εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης των μηχανημάτων και την πρόληψη των κινδύνων μέσω της ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, ο Κλάδος αυτός ασχολείται με:
· την επιθεώρηση και πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας μηχανημάτων όπως ατμολέβητες, ατμοδέκτες, γερανοί, βαρούλκα, γερανογέφυρες και αεροθάλαμοι από τη Μονάδα Επιθεώρησης Μηχανημάτων.
· τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων και συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας εντός των επιτρεπόμενων ορίων λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής.
· τη διεξαγωγή ερευνών για σκοπούς διερεύνησης των αιτίων αστοχίας των μηχανημάτων.
· την ετοιμασία νέας νομοθεσίας και τεχνικών οδηγιών.
· την παροχή τεχνικής καθοδήγησης και πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των μηχανημάτων.

Η Μονάδα Επιθεώρησης Μηχανημάτων λειτουργεί με προσωπικό τόσο στα Κεντρικά όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η Μονάδα εφαρμόζει το μέρος της εργατικής νομοθεσίας που αφορά συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων, τα οποία αναφέρονται ως «επιθεωρητέα μηχανήματα». Τα επιθεωρητέα μηχανήματα περιλαμβάνουν τους γερανούς, τις γερανογέφυρες και τις ανυψωτικές συσκευές, τους ατμολέβητες, τους ατμοδέκτες και τους αεροθαλάμους.

Κύρια δραστηριότητα της Μονάδας είναι η επιθεώρηση των επιθεωρητέων μηχανημάτων. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
· τη διερεύνηση των ατυχημάτων και των επικινδύνων συμβάντων,
· την παρακολούθηση και τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων στα οποία εμπλέκονται επιθεωρητέα μηχανήματα και
· την ετοιμασία νέων νομοθεσιών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εργοστασίων Νόμου, κάθε επιθεωρητέο μηχάνημα πρέπει να επιθεωρείται στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:
· Γερανοί και ανυψωτικές συσκευές: μια φορά κάθε δώδεκα μήνες,
· Ατμολέβητες: μια φορά κάθε δώδεκα μήνες,
· Ατμοδέκτες: μια φορά κάθε είκοσι έξι μήνες,
· Αεροθάλαμοι: μια φορά κάθε είκοσι έξι μήνες.

Οι Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διενεργούν τις επιθεωρήσεις των επιθεωρητέων μηχανημάτων υλοποιώντας πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα από καθορισμένες προτεραιότητες. Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης επιθεωρητέου μηχανήματος μπορεί να ζητήσει την επιθεώρηση του επιθεωρητέου μηχανήματός του από τους Επιθεωρητές Μηχανημάτων του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας. Η επιθεώρηση γίνεται μετά από συνεννόηση του ιδιοκτήτη με τον Επιθεωρητή της περιοχής που είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα. Μετά την επιθεώρηση, ο Επιθεωρητής συντάσσει Έκθεση Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Δοκιμής και Εξέτασης, ανάλογα με το επιθεωρητέο μηχάνημα και το είδος της εργασίας που εκτέλεσε.

Η Έκθεση Επιθεώρησης ή το Πιστοποιητικό Δοκιμής και Εξέτασης ταχυδρομείται στον ιδιοκτήτη, ή στο πρόσωπο που δηλώθηκε ως εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, αφού προηγουμένως πληρωθούν τα καθορισμένα τέλη της επιθεώρησης.

Το τέλος καταβάλλεται, σε μετρητά ή με επιταγή πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας», στο Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας που βρίσκεται στην οδό Απελλή 12, 1080 Λευκωσία. Το τέλος μπορεί επίσης να καταβληθεί μέσω JCC Smart payments επιλέγοντας το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Ανελκυστήρες

2.1 Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρων

Στις 28.12.2012 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 533/2012). Τέθηκαν σε πλήρη ισχύ στις 31.8.2013.

Οι Κανονισμοί καθορίζουν τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται στη συντήρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων. Ο περιοδικός έλεγχος και η συντήρηση των ανελκυστήρων διενεργείται από ιδιώτες ελεγκτές και συντηρητές, αντίστοιχα, οι οποίοι εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των πιο Κανονισμών είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

2.2 Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζει αιτήσεις και εγκρίνει πρόσωπα ως Συντηρητές Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων. Τα κριτήρια για την έγκριση των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων και των Συντηρητών Ανελκυστήρων καθορίζονται στους Κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην παράγραφο 2.8 πιο κάτω.

Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που είναι εγκεκριμένα για να διενεργούν συντήρηση ανελκυστήρων και περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρούνται στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων αντίστοιχα. Τα Μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στα πιο πάνω Μητρώα, εκτός από τα ονόματα όσων δύνανται να διενεργούν συντήρηση ή περιοδικό έλεγχο σε ανελκυστήρες, περιέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

2.3 Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη Ανελκυστήρα

Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα όπως αυτός ορίζεται στους Κανονισμούς, οφείλει να:

· Φροντίζει, μέσω του περιοδικού ελέγχου και της συντήρησης, ότι ο ανελκυστήρας του πληροί καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του και στο ίδιο επίπεδο τις τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν όταν τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά και κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (ανελκυστήρες προσώπων και προσώπων και αντικειμένων) ή του Παραρτήματος ΙΙ (ανελκυστήρες αντικειμένων μόνο) των Κανονισμών.
· Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο του ανελκυστήρα τουλάχιστον μια φορά κάθε 24 μήνες ή μετά από σημαντικές μετατροπές ή αλλαγή χρήσης του κτηρίου.
· Μεριμνά για τη συντήρηση του ανελκυστήρα, στη συχνότητα που καθορίζεται στους Κανονισμούς, ανάλογα με την κατηγορία του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.
· Καλεί τον Συντηρητή Ανελκυστήρα να είναι παρών κατά τον έλεγχο του ανελκυστήρα.
· Επιθέτει εντός του θαλάμου τη σήμανση «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ» που του παρέχει ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρα μετά από κάθε επιτυχή έλεγχο και φυλάσσει την Έκθεση Ελέγχου του Ανελκυστήρα για 5 χρόνια που του εκδίδει.
· Μεριμνά για τις απαιτούμενες επιδιορθώσεις, αλλαγές, αντικαταστάσεις στον ανελκυστήρα, οι οποίες πρέπει να γίνονται εντός του χρονικού περιθωρίου που καθορίζει ο Ελεγκτής στην Έκθεσή του.
· Φροντίζει άμεσα για την επιδιόρθωση του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του, η οποία μπορεί να θέσει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τους χρήστες του ανελκυστήρα και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε μέχρι την επιδιόρθωσή του.
· Φροντίζει να εγκατασταθεί εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα τηλεφωνική συσκευή, η οποία πρέπει να λειτουργεί ώστε να είναι διαθέσιμη στα πρόσωπα που πιθανό να εγκλωβιστούν στο θάλαμο. Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το κέντρο λήψης και διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης του Συντηρητή Ανελκυστήρα, ο οποίος έχει υποχρέωση να αποκριθεί και να απεγκλωβίσει το πρόσωπο αυτό.

2.4 Έλεγχος ανελκυστήρων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 5, ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων γίνεται μόνο από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων μετά από γραπτή ανάθεση από τον Ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα και αφού καταβληθεί η σχετική αμοιβή του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων.

Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται μια φορά κάθε τουλάχιστον 24 μήνες.

Εάν κατά τον έλεγχο ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων διαπιστώσει ότι ο ανελκυστήρας μπορεί να θέσει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τους χρήστες του ανελκυστήρα, ζητεί από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα να μεριμνήσει για τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή χρήσης του μέχρι να επιδιορθωθεί. Μετά την επιδιώρθωση του ανελκυστήρα απαιτείται νέος έλεγχος από τον ίδιο Ελεγκτή για να επιβεβαιωθεί η επιδιόρθωση και να χαρακτηριστεί ο ανελκυστήρας ασφαλής για χρήση.

2.5 Συχνότητα Συντήρησης Ανελκυστήρων

Η συντήρηση των ανελκυστήρων γίνεται μόνο από Συντηρητές Ανελκυστήρων. Η ετήσια συχνότητα συντήρησης είναι 12 ή 8 ή 4 φορές τουλάχιστο, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου (π.χ. οικιακή, δημόσια, κτήρια συνάθροισης κοινού, κ.λπ.). Η χρήση του κτηρίου καθορίζεται στον Κανονισμό 10(6) και στο Παράρτημα VIII των Κανονισμών.

Η συχνότητα συντήρησης κάθε εγκατεστημένου ανελκυστήρα καθορίζεται στους Κανονισμούς ως ακολούθως:
· Τουλάχιστον 12 φορές ετησίως για ανελκυστήρες σε κτήρια δημόσιας χρήσης, κρατικά και ημικρατικά κτήρια και κτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII των Κανονισμών (π.χ. ανελκυστήρες σε νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, πανεπιστήμια, χώρους στάθμευσης, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, χώρους αναψυχής και μαζικής συνάθροισης κοινού κ.ά.).
· Τουλάχιστον 4 φορές ετησίως για ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρες (πρόκειται για ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτική κατοικία, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απροσπέλαστος από χώρους εκτός της ιδιωτικής κατοικίας και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ιδιοκτήτες ή ενοίκους της ιδιωτικής κατοικίας και τους επισκέπτες τους) και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για προσπέλαση σε χώρο εργασίας.
· Τουλάχιστον 8 φορές ετησίως για όλους τους άλλους ανελκυστήρες, δηλαδή σε ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε κτήρια που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. παλαιός ανελκυστήρας, συχνές βλάβες ή εγκλωβισμοί) ενδεχομένως να απαιτείται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συχνότερη συντήρηση από αυτή που καθορίζεται στους Κανονισμούς για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργική κατάσταση του ανελκυστήρα και η ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών. Όταν η καλή λειτουργική κατάσταση επιτευχθεί, η συχνότητα συντήρησης μπορεί να επανέλθει στην ελάχιστη καθορισμένη όπως πιο πάνω.

2.6 Σημαντικές Μετατροπές Ανελκυστήρα

Σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης προβεί σε σημαντικές μετατροπές του ανελκυστήρα, φροντίζει ώστε να γίνει έλεγχος του ανελκυστήρα από Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρων. Οι Κανονισμοί καθορίζουν τι σημαίνει «σημαντική μετατροπή». Τέτοιες σημαντικές μετατροπές είναι οι ακόλουθες:
· Αλλαγή της ονομαστικής ταχύτητας, του ονομαστικού φορτίου, του βάρους του θαλάμου και του μήκους της διαδρομής.
· Αλλαγή ή αντικατάσταση του τύπου των διατάξεων μαντάλωσης, του συστήματος κανονικής λειτουργίας του ανελκυστήρα, των οδηγών ή του τύπου των οδηγών, του τύπου της θύρας, του κινητήριου μηχανισμού ή της τροχαλίας τριβής, του περιοριστήρα ταχύτητας, των μέσων προστασίας από ανεξέλεγκτη κίνηση του θαλάμου κατά την άνοδο ή την κάθοδο, των προσκρουστήρων θαλάμου, της συσκευής αρπάγης, του πίνακα ελέγχου ή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ελέγχου ή του θαλάμου του ανελκυστήρα.

2.7 Συχνές Ερωτήσεις που αφορούν τους Κανονισμούς για τους Ανελκυστήρες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες ανελκυστήρων, τους ελεγκτές και συντηρητές ανελκυστήρων σε ερωτήματα που συχνά ανακύπτουν και αφορούν τις πρόνοιες των Κανονισμών και ειδικότερα τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και ΙΙ, διατύπωσε απαντήσεις, με τη μορφή ερώτησης / απάντησης.

Οι συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις βοηθούν στην ενημέρωση των πιο πάνω και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ερωτήσεις & απαντήσεις επικαιροποιούνται συχνά ενώ προστίθενται νέες όταν προκύψουν καινούργια ερωτήματα. Σημειώνεται ότι οι ερμηνείες/επεξηγήσεις που δίνονται στις απαντήσεις δεν έχουν νομική υπόσταση.

2.8 Έγκριση Συντηρητών Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων

2.8.1 Συντηρητές Ανελκυστήρων

Το σύνολο των κριτήριων που πρέπει να ικανοποιούνται για έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως Συντηρητή Ανελκυστήρων καθορίζονται στο Παράρτημα VI των (Κ.Δ.Π. 533/2012).

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δέχεται αιτήσεις για έγκριση υποψήφιων προσώπων ως Συντηρητές Ανελκυστήρων σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(1). Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και το προβλεπόμενο στους Κανονισμούς μη επιστρέψιμο τέλος των €500 για εξέταση της αίτησης (Παράρτημα V). Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Το τέλος των €500,00 καταβάλλεται στο Λογιστήριο του Τμήματος σε μετρητά ή με επιταγή πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας». Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12, 1080 Λευκωσία. O αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτει σην πιο πάνω αίτηση.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μπορεί να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις, με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) ή και ερωτήσεις κρίσης.

Το θεματολόγιο προκύπτει από το κείμενο των Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 533/2012), της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Κριτηρίων Αποδοχής ή Απόρριψης – Τρόποι και Συχνότητα Δοκιμής και Ελέγχου Ορισμένων Τεχνικών Παραμέτρων των Ανελκυστήρων) Γνωστοποίησης του 2013 (Κ.Δ.Π. 323/2013), των εναρμονιστικών Κανονισμών για τη σήμανση CE για τους Ανελκυστήρες (Κ.Δ.Π. 309/2016) και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων. Όλες οι πιο πάνω νομοθεσίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να βοηθήσει τους υποψήφιους Συντηρητές Ανελκυστήρων, ετοίμασε κείμενο που περιέχει Πρακτική Καθοδήγηση για την ερμηνεία των κριτηρίων του Παραρτήματος VI των Κανονισμών. Οι υποψήφιοι προτρέπονται να προβαίνουν σε προέλεγχο και αντιπαραβολή με τα δικά τους στοιχεία και δεδομένα πριν υποβάλουν αίτηση και καταβάλουν το τέλος.

2.8.2 Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων

Το σύνολο των κριτήριων που πρέπει να ικανοποιούνται για έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως Εξουσιοδτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV των (Κ.Δ.Π. 533/2012).

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δέχεται αιτήσεις για έγκριση υποψήφιων προσώπων ως Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων με βάση τον Κανονισμό 8(2). Το σύνολο των κριτήριων που πρέπει να ικανοποιούνται για έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων καθορίζονται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων υποβάλλει αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και το προβλεπόμενο στους Κανονισμούς μη επιστρέψιμο τέλος των €500 για εξέταση της αίτησης του (Παράρτημα ΙΙΙ). Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Το τέλος των €500,00 καταβάλλεται στο Λογιστήριο του Τμήματος σε μετρητά ή με επιταγή πληρωτέα στο «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας». Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12, 1080 Λευκωσία. O αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτει στην πιο πάνω αίτηση.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις, με τηνμέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) ή και ερωτήσεις κρίσης.

Το θεματολόγιο προκύπτει από το κείμενο των Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 533/2012), της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Κριτηρίων Αποδοχής ή Απόρριψης - Τρόποι και Συχνότητα Δοκιμής και Ελέγχου Ορισμένων Τεχνικών Παραμέτρων των Ανελκυστήρων Γνωστοποιήσεις του 2013 (Κ.Δ.Π. 323/2013, 20.9.2013), των εναρμονιστικών Κανονισμών για τη σήμανση CE για τους Ανελκυστήρες (Κ.Δ.Π. 309/2016) και του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται.

Όλες οι πιο πάνω νομοθεσίες είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για σκοπούς διαφάνειας, ετοίμασε κείμενο που περιέχει Πρακτική Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων του Παραρτήματος IV των Κανονισμών. Οι υποψήφιοι προτρέπονται να προβαίνουν σε προέλεγχο και αντιπαραβολή με τα δικά τους στοιχεία και δεδομένα πριν υποβάλουν αίτηση και καταβάλουν το μη επιστρέψιμο τέλος.

2.9 Αξιολόγηση αιτήσεων για έγκριση ως Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων ή Συντηρητές Ανελκυστήρων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.8.1 και 2.8.2.

Πιο κάτω περιγράφονται, σε συντομία, τα βήματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται για έγκριση προσώπων ως για Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων ή Συντηρητές Ανελκυστήρων.

· Με την παραλαβή της αίτησης, γίνεται έλεγχος ότι μ’ αυτήν υποβλήθηκαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του καθορισμένου τέλους των €500. Η συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια των σχετικών Παραρτημάτων των Κανονισμών είναι προυπόθεση για να προχωρήσει η αξιολόγηση του αιτητή στο επόμενο στάδιο.

· Εάν η αίτηση είναι πλήρης και ικανοποιητική, ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς (με επιστολή ή email) ότι προχωρεί στο επόμενο στάδιο, αυτό της γραπτής εξέτασης και πληροφορείται για την ημερομηνία και τοποθεσία που θα γίνει. Αρκετός χρόνος παραχωρείται στο αιτητή για να προετοιμαστεί κατάλληλα.

· Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης σε περιεχόμενο, ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς (με επιστολή ή email) και καλείται να υποβάλει τα υπόλοιπα έγγραφα ή/και πιστοποιητικά για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Εάν ο αιτητής δεν αποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενημερώνεται γραπτώς ότι η αξιολόγηση της αίτησής του τερματίζεται.

· Ο αιτητής που περνά με επιτυχία τη γραπτή εξέταση, ενημερώνεται γραπτώς (με επιστολή ή email) ότι προχωρεί στο τελευταίο στάδιο, αυτό της προφορικής εξέτασης που γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, τα οποία βρίσκονται στην οδό Απελλή 12, 1080 στη Λευκωσία σε ώρα και ημερομηνία για την οποία ο αιτητής πληροφορείται σχετικά.

· Ο επιτυχών αιτητής πληροφορείται γραπτώς και καλείται να καταβάλει το πρώτο ετήσιο τέλος των €500 άσκησης του επαγγέλματος του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων ή Συντηρητή Ανελκυστήρων. Τα ονόματα των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων ή Συντηρητών Ανελκυστήρων δημοσιεύονται με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρούνται στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων ή στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων, αντίστοιχα.


31.7.2020

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣDownload file type Acrobat 20140425_EEA_criteria_explanation.pdf
Download file type Acrobat criteria_explanation.pdf
Download file type Acrobat 20200515_lift_maintenance_and_installation_COVID-19.pdf

  • Ανύψωση προσώπων με καλάθι αναρτημένο σε κινητό γερανό
  • Διερεύνηση Ατυχημάτων και Επικινδύνων Συμβάντων στα οποία εμπλέκονται επιθεωρητέα μηχανήματα
  • Επιθεώρηση ανυψωτικών συσκευών Κυπριακών πλοίων
  • Επιθεώρηση κινητών γερανών - Πολιτική
  • Κώδικας Πρακτικής για την Εκπαίδευση των Χειριστών Κινητών Γερανών
  • Καθορισμένα Τέλη Επιθεώρησης
  • Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων
  • Ποινικά Αδικήματα