Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές > Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου (Συντονιστής Μελέτης)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου (Συντονιστής Μελέτης)

Ο ρόλος του Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστής Μελέτης) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή των αρχών πρόληψης, την αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στους μελετητές και άλλους συντελεστές κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς και για την ετοιμασία του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ΚΑΙ Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και άλλων αναγκαίων εγγράφων.

Ο ορισμός του Συντονιστής Μελέτης θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο νωρίς ώστε να παρέχονται συμβουλές στον κύριο του έργου από την αρχή της έναρξης της μελέτης και του σχεδιασμού του έργου.

Ο Συντονιστής Μελέτης χρειάζεται να παρέχει τις υπηρεσίες του καθόλη τη διάρκεια της μελέτης και σχεδιασμού του έργου, της διαδικασίας της προκήρυξης των προσφορών για την εκτέλεση του έργου και όλης της προπαρασκευαστικής εργασίας για την έναρξη του έργου (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και αναπροσαρμογής του ΣΑΥ και κατάρτισης/επικαιροποίησης του ΦΑΥ), καθώς επίσης και την παροχή κάποιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Συντονιστής Μελέτης, ορίζεται από τον μελετητή ολόκληρου του έργου ή από τον κύριο του έργου, όταν δεν υπάρχει μελετητής ολόκληρου του έργου και πρέπει να κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015).

Για σκοπούς κατανόησης των καθηκόντων και του ρόλου του Συντονιστή Μελέτης και διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τις εν λόγω πρόνοιες της Νομοθεσίας ετοιμάστηκε σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης