Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

OiRA - Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου)Από την εμπειρία προκύπτει ότι η σωστή εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών και υγιών χώρων και συνθηκών εργασίας. Ωστόσο, η διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων μπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην διαθέτουν πόρους ή τεχνογνωσία για την κατάλληλη και επαρκή εκτίμηση των κινδύνων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή, το διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων OiRA (Online, interactiveRiskAssessment). Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά από στάδια τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων. Επίσης, το εργαλείο αυτό επιτρέπει την ανάληψη δράσης καθώς και την παρακολούθηση των εν λόγω διαδικασιών και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων (γραπτή εκτίμηση κινδύνων).

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον EU-OSHA προχώρησε στην ετοιμασία έντεκα (11) εργαλείων εκτίμησης κινδύνων OiRA για τους ακόλουθους κλάδους /τομείς:
Μέσα στο πλαίσιο της προώθησης και διάδοσης των έντεκα εργαλείων OiRA, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, εκστρατείες επιθεώρησης, πιλοτικές δοκιμές των εν λόγω εργαλείων και περιφερειακές συναντήσεις με την υποστήριξη του EU-OSHA.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την ανάγκη προώθησης του διαδικτυακού, διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνων (Online Interactive RiskAssessmentTool - OiRA) που ανέπτυξε ο Οργανισμός EU-OSHA για να βοηθήσει στη συμμόρφωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τις απαιτήσεις που αφορούν τον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συνεργάζεται με τον EU-OSHA για την ετοιμασία και άλλων εργαλείων OiRA με σκοπό την προώθησή τους στις επιχειρήσεις της Κύπρου. Η προώθηση αυτή μπορεί να υλοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων / ημερίδων / εκπαιδεύσεων
  • Ετοιμασία μικρού μήκους ενημερωτικού DVD το οποίο θα σταλεί στους τηλεοπτικούς σταθμούς για προώθησή του OiRA στο κοινό
  • Ετοιμασία ενημερωτικών άρθρων ή/και ενημερωτικών δελτίων (newletters) τα οποία να δημοσιευτούν σε περιοδικά / εφημερίδες
  • Συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και Επαγγελματικούς Συνδέσμους
  • Ετοιμασία διαφημιστικών/ενημερωτικών φυλλαδίων και εκδόσεων τα οποία θα προωθηθούν από τους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στις επιχειρήσεις

Επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου OiRA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OiRA αλλά και τον τρόπο συμμετοχής στο έργο, υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του OiRA στον σύνδεσμο:
https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5Bcy%5D=cy&sort=dateDownload file type Acrobat OiRA_Egxeiridio_Xrisis.pdf
Download file type Acrobat Oira_Sxolikes Monades_Egxeiridio Xrisis.pdf
Download file type Acrobat COVID19_OIRA_ADV.pdf
Download file type Acrobat COVID19_OiRAleafletWEB.pdf

No documents found