Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές > Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί το βασικό εργαλείο πρόληψης των κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου. Είναι σημαντικό να αναπροσαρμόζεται το ΣΑΥ σε συνάρτηση με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επέρχονται πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η ανάπτυξη του ΣΑΥ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία σε εξέλιξη, η οποία απαιτεί επικαιροποίηση τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου όσο και κατά την εκτέλεσή του.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, πρέπει να εκπονηθεί κατάλληλο και επαρκές ΣΑΥ. Στο οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες που θα εφαρμοστούν στο εργοτάξιο για τη διασφάλιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, Επίσης, στο ΣΑΥ πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ανά θέση εργασίας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις διάφορες φάσεις και δραστηριότητες του έργου για την αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. Στο ΣΑΥ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες στον χώρο του εργοταξίου αλλά και στο χώρο περιμετρικά του εργοταξίου, στις περιπτώσεις που είναι πιθανές τυχόν επιπλοκές που θα επηρεάσουν την ασφάλεια και υγεία οποιοδήποτε προσώπων.

Για την αποτελεσματική πρόληψη των κινδύνων, πέρα από την τήρηση και εφαρμογή επικαιροποιημένου ΣΑΥ, θα πρέπει να καθορίζονται στο ΣΑΥ και εφαρμόζονται επαρκείς διαδικασίες και εργαλεία εφαρμογής και παρακολούθησης των μέτρων π.χ. λίστες ελέγχου.

Ο κύριος του έργου διασφαλίζει ότι οι ανάδοχοι του έργου (μελετητής, επιβλέπων, εργολάβος) μεριμνούν για την εκπόνηση ΣΑΥ.

Το ΣΑΥ εκπονείται στο στάδιο της μελέτης του έργου από το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥΜ), ο οποίος πρέπει να το αναπροσαρμόζει σε σχέση με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη μελέτη του έργου.

Πριν από την έναρξη του εργοταξίου, το ΣΑΥ συμπληρώνεται, αναπτύσσεται και αναπροσαρμόζεται από το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (ΣυνΑΥΕ). Στη συνέχεια και πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας, το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται / επικαιροποιείται από το ΣυνΑΥΕ σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επέρχονται και είναι διαθέσιμο στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης ο ΣυνΑΥΕ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή του ΣΑΥ.

Στις περιπτώσεις εργοταξίων όπου δεν απαιτείται ο ορισμός ΣυνΑΥΕ, η συμπλήρωση, ανάπτυξη και αναπροσαρμογή του ΣΑΥ πρέπει να γίνεται από τον εργολάβο του έργου.

Σε κάθε περίπτωση το ΣΑΥ συμπληρώνεται, αναπτύσσεται και αναπροσαρμόζεται σε συνεργασία με τους άλλους συντελεστές του έργου.

Στις εκδόσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων Εκδόσεων και οι ακόλουθοι Οδηγοί και ερωτηματολόγια ελέγχου για το περιεχόμενο του ΣΑΥ, τη σύνταξή του, καθώς και την Καλή Πρακτική διαχείρισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και τις συμβάσεις ανάθεσης της μελέτης και εκτέλεσης έργων: