Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ακτινοπροστασία

Η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να προέρχεται είτε από φυσικές πηγές, όπως είναι η κοσμική ακτινοβολία, διάφορα ραδιενεργά ορυκτά και στοιχεία, το ραδόνιο στο νερό και στη φύση, είτε από τεχνητές πηγές όπως είναι ο εξοπλισμός παραγωγής ακτίνων-Χ και υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας, οι συσκευές ραδιογραφίας μετάλλων και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Περισσότερα για τις ιονίζουσες ακτινοβολίες εδώ.

Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί ως Κλάδος Ακτινοπροστασίας εντός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018.

Η ΥΠΕΛ εφαρμόζει νομοθεσία για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική / Ραδιολογική Ασφάλεια (safety) και Προστασία (security), περιλαμβανομένων της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, της παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον, της ετοιμότητας για αποφυγή και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με ακτινοβολίες ή ραδιολογικών/πυρηνικών ατυχημάτων, καθώς και του ελέγχου της διακίνησης ραδιενεργών υλικών. Στη νομοθεσία αυτή καθορίζεται το γενικό πλαίσιο υποχρεώσεων και διαδικασιών για αδειοδότηση όλων των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας και των δραστηριοτήτων στις οποίες γίνεται χρήση ή συμβαίνει έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και τα μέτρα προστασίας από κινδύνους που είναι πιθανόν να δημιουργούνται από ιονίζουσες ακτινοβολίες και παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει Κανονισμούς.

Με βάση τη νομοθεσία αυτή, αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια και Προστασία είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής είναι η ΥΠΕΛ/ΤΕΕ.

Πληροφόρηση σχετικά με τις κυριότερες πρόνοιες την νομοθεσίας αυτής είναι διαθέσιμη εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο, αρμοδιότητες και συναφείς δράσεις της ΥΠΕΛ είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους που ακολουθούν:


 • Εισαγωγή - Αρμοδιότητες
 • Ειδήσεις και Πληροφορίες
 • Νομοθεσία
 • Γνωστοποιήσεις, Εγκρίσεις, Αναγνώριση και σχετικά Τέλη
 • Επιτροπές και Συμβούλια
 • Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες και άλλες Συναντήσεις
 • Οδηγίες και Καθοδηγητικά Έντυπα
 • Εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις και Ενημερωτικά Εντυπα
 • Eκθέσεις για Ιατρικούς Σκοπούς
 • Ραδιολογικά Ατυχήματα - Έκτακτη Ανάγκη
 • Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας
 • Ραδόνιο
 • Έλεγχος κλειστών ραδιενεργών πηγών
 • Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
 • Μεταφορές/αποστολές ραδιενεργών υλικών/ουσιών
 • Αρχεία πηγών και πρακτικών ιονίζουσας ακτινοβολίας και δοσιμετρίας
 • Πυρηνική Ασφάλεια
 • Πυρηνική Σύντηξη
 • Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία σε Χώρους Εργασίας
 • Χρήσιμες Διευθύνσεις