Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Κατασκευές > Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚατασκευές - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Ο ΦΑΥ αποτελεί το εργαλείο πρόληψης των κινδύνων κατά τη μελλοντική ζωή του έργου και περιέχει πληροφορίες σε σχέση με τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (τακτική ή έκτακτη συντήρηση, προσθήκες, μετατροπές και κατεδάφιση) που πιθανόν να εκτελεστούν, καθόλη τη διάρκεια ζωής της μελλοντικής του έργου.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο κύριος του έργου διασφαλίζει ότι οι ανάδοχοι του έργου (μελετητής, επιβλέπων, εργολάβος) μεριμνούν για την κατάρτιση του ΦΑΥ.

Η κατάρτιση του ΦΑΥ πρέπει να αρχίσει στο στάδιο της μελέτης του έργου από το Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥΜ) ο οποίος πρέπει να φροντίζει για την αναπροσαρμογή του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει σχετικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν άλλους συντελεστές που θα εμπλακούν στην μελέτη ή/και πραγματοποίηση μεταγενέστερων εργασιών (τακτικής ή έκτακτης συντήρησης, προσθηκών, μετατροπών και κατεδάφισης) καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου μετά την ολοκλήρωση των τρέχουσων εργασιών.

Για την αναπροσαρμογή του ΦΑΥ ο ΣυνΑΥΜ πρέπει να συνεργαστεί με τον Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (ΣυνΑΥΕ) και τους άλλους εμπλεκόμενους συντελεστές στην εκπόνηση της μελέτης και κατασκευή του έργου.

Με την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να συμπληρωθεί ο ΦΑΥ και να παραδοθεί στον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) κατάλληλα ενημερωμένος ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε.