Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


Εργοτάξια • Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για τον Συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και το Συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου;

 • Έχει οποιαδήποτε ευθύνη ο επιβλέπων μηχανικός σε ένα οικοδομικό έργο για την ύπαρξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής στο εργοτάξιο; Έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εφαρμογή του Σχεδίου;

 • Όσον αφορά ικριώματα, ο εργολάβος έχει την απόλυτη ευθύνη για την ασφάλεια τους και την συμμόρφωση τους με προδιαγραφές;

 • Σε ποίες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση για εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας;

 • Συνήθεις Ελλείψεις ή προβλήματα που εντοπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) – Εκπόνηση και εφαρμογή του ΣΑΥ

 • Συνήθεις Ελλείψεις που Εντοπίζονται - Παρατηρήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο του ΣΑΥ

 • Συνήθεις Ελλείψεις που Εντοπίζονται - Αρμόδια Πρόσωπα εκπόνησης ΣΑΥ

 • Πότε πρέπει να γίνεται Γνωστοποίηση Εργοταξίου

 • Καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης

 • Ποια είναι η επίσημη γλώσσα σύνταξης των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας;

 • Ποιες ώρες και μέρες επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες σε εργοτάξια;

 • Τι προσόντα και εμπειρία πρέπει να έχει ο Συντονιστής Εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) όσον αφορά τις «επαρκείς» γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας;

 • Το πρόσωπο που απασχολείται πλήρως ως Συντονιστής Εκτέλεσης για θέματα ασφάλειας και υγείας σε έργο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2)(ε) των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), δικαιούται να εκτελεί και άλλα καθήκοντα στο εργοτάξιο, πέραν αυτών που προνοούνται στους προαναφερόμενους Κανονισμούς;

 • Σύμφωνα με τον κανονισμό 8 (4) της Κ.Δ.Π. 410/2015 είναι δυνατόν να ανατεθεί η εκτέλεση καθηκόντων του Συντονιστή Μελέτης για οικοδομικό έργο σε πρόσωπο που είναι εγκεκριμένο για παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και είναι εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ στον κλάδο της Μηχανικής;

 • Το πρόσωπο που ορίζεται ως Συντονιστής Εκτέλεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2)(α) της Κ.Δ.Π. 410/2015 και δεν είναι εργοδοτούμενος του εργολάβου, απαιτείται να είναι ΕΞΥΠΠ;

 • Από πια νομοθετήματα και πρότυπα ρυθμίζεται η χρήση των ικριωμάτων στις οικοδομές;

 • Τι είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας;

 • Ποιος είναι αρμόδιος να ετοιμάσει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου;

 • Τι προνοεί η περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία νομοθεσία για την προστασία ιδιωτικών περιουσιών από εργασίες εργοταξίου σε γειτονικό εργοτάξιο;