Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


Εργοτάξια • Προσόντα Συντονιστή Α&Υ Μελέτης

 • Προσόντα Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης

 • Προσόντα / Εμπειρία Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης

 • Καθήκοντα του Συντονιστή Α&Υ Μελέτης

 • Καθήκοντα Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης

 • Ανάθεση καθηκόντων Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης σε ΕΞΥΠΠ

 • Καθήκοντα Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης (Τμηματική κατασκευή έργου Πρώτης Τάξης)

 • Ευθύνες μελετητή ή/και Συντονιστή Α&Υ Μελέτης όταν αντικατασταθεί και δεν έχει εμπλοκή πλέον με το υπό εκτέλεση έργo

 • Ορισμός Συντονιστή Α&Υ Εκτέλεσης που δεν είναι εργοδοτούμενος του Εργολάβου

 • Υποχρέωση για εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

 • Αρμόδια Πρόσωπα εκπόνησης Σχέδιου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

 • Ευθύνη Επιβλέποντα Μηχανικού για την ύπαρξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) - Ελλείψεις του περιεχομένου του

 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) - Ελλείψεις εκπόνησης και εφαρμογής του

 • Επίσημη γλώσσα Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

 • Ευθύνη Εργολάβου για ασφαλή χρήση ικριωμάτων

 • Χρήση Ικριωμάτων (νομοθεσία / πρότυπα)

 • Γνωστοποίηση Εργοταξίου

 • Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

 • Λειτουργία Εργοταξίων (ώρες / μέρες)

 • Προστασία Ιδιωτικής Περιουσίας από γειτονικό Εργοτάξιο