Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου (ΚΜΚ/21)
Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη των εταιρειών «DEPCON CONSTRUCTION LTD» και «ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΕΤΙΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ» που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε:

1. Tην εταιρεία «DEPCON CONSTRUCTION LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια, σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για την πιο κάτω παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία και άλλα πρόσωπα:
    (α) Παράλειψη λήψης επαρκών και κατάλληλων μέτρων πριν την έναρξη εργασιών κατεδάφισης με αποτέλεσμα την κατάρρευση μέρους κτιρίου.

2. Την εταιρεία «ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΕΤΙΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια, σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία και άλλα πρόσωπα:
    (α) Παράλειψη λήψης επαρκών και κατάλληλων μέτρων πριν την έναρξη εργασιών κατεδάφισης με αποτέλεσμα την κατάρρευση μέρους κτιρίου.
    (β) Παράλειψη μέσω αρμόδιου προσώπου της, προτού αρχίσει η εκτέλεση της εργασίας κατεδάφισης που ανάλαβε, να ενημερώσει σχετικά τον συντονιστή εκτέλεσης ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο για τον γενικό συντονισμό των εργασιών στο εργοτάξιο.

3. Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε εμπλεκόμενο πρόσωπο σε συνολικό πρόστιμο €2.500 για τις παρακάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών:
    (α) Παράλειψη να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν επαρκή και κατάλληλα μέτρα πριν την έναρξη των εργασιών.
    (β) Παράλειψη μέριμνας για την ενημέρωση του συντονιστή εκτέλεσης ή άλλου αρμόδιου προσώπου για τον γενικό συντονισμό των εργασιών στο εργοτάξιο.

26.9.2022

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων