Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών > Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Συστημάτων υπό Πίεση

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι ΕξοπλισμώνΜητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Συστημάτων υπό Πίεση

Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να διενεργούν έλεγχο Συστημάτων υπό Πίεση είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Συστημάτων υπό Πίεση. Το πιο πάνω Μητρώο τηρείται, σε ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στο πιο πάνω Μητρώο, εκτός από τα ονόματα όσων δύνανται να διενεργούν έλεγχο συστημάτων υπό πίεση, περιέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η ακρίβεια των πληροφοριών είναι ευθύνη των ίδιων των ιδιωτών Ελεγκτών.

Τελευταία ενημέρωση, 19.1.2023


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Auditor_Main_Record_List_Jan_2024.pdf