Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 4.12.2015 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4909, 4.12.2015, Αριθμός 410) οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) με άμεση εφαρμογή.


2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και θέτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια.


3. Οι Κανονισμοί αυτοί αντικαθιστούν πλήρως τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002), και ένα μεγάλο μέρος των διατάξεων των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών του 1973 (Κ.Δ.Π. 161/73).


4. Σκοπός των εν λόγω Κανονισμών είναι η βελτίωση της νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι Κανονισμοί, μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν τις υποχρεώσεις του κύριου του έργου (ιδιοκτήτη), των μελετητών, τα προσόντα και καθήκοντα των Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης (Συντονιστή Μελέτης) και κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστή Εκτέλεσης) και τις υποχρεώσεις σε σχέση με την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και τη κατάρτιση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.


5. Αναμένεται ότι με την υιοθέτηση και εφαρμογή των Κανονισμών αυτών θα διευκολυνθούν οι κύριοι των έργων (ιδιοκτήτες), οι μελετητές, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, οι προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών για τα κατασκευαστικά έργα, οι εργαζόμενοι και άλλοι εμπλεκόμενοι εργοδότες στα κατασκευαστικά έργα να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας με αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα και τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικινδύνων συμβάντων με παράλληλη μείωση του τελικού κόστους των έργων και βελτίωση της απόδοσης του κατασκευαστικού τομέα.


6. Οι εν λόγω Κανονισμοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, νέες πρόνοιες σε σχέση με τα ακόλουθα:
   (α) Την υποχρέωση ορισμού Συντονιστή Εκτέλεσης σε πλήρη απασχόληση για εργοτάξια έργων Πρώτης Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμων του 2001 έως 2013.
   (β) Τη διαβίβαση της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα βρίσκεται το εργοτάξιο 14 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών μαζί με τα πιο κάτω έγγραφα:
    (iii) Υπογραμμένη δήλωση από τον Συντονιστή μελέτης ότι εκπόνησε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή/και ανάθεσε την εκπόνηση του, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου στο οποίο ανάθεσε την εκπόνηση του ΣΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται.
   (γ) Την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου, πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, στην οποία να αναγράφονται τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης.
   (δ) Στις περιπτώσεις έργου ειδικών δικτύων, όπου το έργο περιλαμβάνει δίκτυα παροχής υπηρεσιών, ή/και άλλων έργων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός κύριου του έργου, τη διασφάλιση από τους συντελεστές του έργου ότι ορίζεται ένας κύριος του έργου για ολόκληρο το έργο, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους όλων των κύριων του έργου, για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405676.


Δεκέμβριος 2015

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ