Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΠτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) σε χρώματα διακόσμησης, βερνίκια και άλλα προϊόντα βαφής αυτοκινήτων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει τη νομοθεσία η οποία καθορίζει την επιτρεπόμενη συνολική περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Π.Ο.Ε.) σε ορισμένα χρώματα, βερνίκια και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων εναρμονίζοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42.

Mε βάση τους περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Oφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμους του 2006 έως 2011 (Ν.35(Ι)/2006, Ν.54(Ι)/2007, Ν.50(Ι)/2010 και Ν.183(Ι)/2011), οι παραγωγοί ορισμένων προϊόντων (χρώματα, βερνίκια και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων) υποχρεούνται μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των Νόμων (1.1.2007 και 1.1.2010) να μη διαθέτουν στην αγορά προϊόντα εκτός εάν αυτά τηρούν συγκεκριμένες οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να αναγράφουν στην ετικέτα των προϊόντων τα ακόλουθα στοιχεία πριν τα διαθέσουν στην αγορά:

(α) την υποκατηγορία του προϊόντος και την αντίστοιχη οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε g/l, και

(β) τη μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις την οποία έχει το έτοιμο για χρήση προϊόν.

Επίσης, οι διανομείς των προϊόντων αυτών οφείλουν να μην προμηθεύουν προϊόντα, για τα οποία γνωρίζουν, ή για τα οποία όφειλαν να γνωρίζουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους και της επαγγελματικής τους πείρας, ότι δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου.