Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών > Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι ΕξοπλισμώνΜητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να διενεργούν έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Το πιο πάνω Μητρώο τηρείται, σε ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στο πιο πάνω Μητρώο, εκτός από τα ονόματα όσων δύνανται να διενεργούν έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων, περιέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η ακρίβεια των πληροφοριών είναι ευθύνη των ίδιων των ιδιωτών Ελεγκτών.

Τελευταία ενημέρωση, 10.11.2023


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat auditors_register_Feb24.pdf