Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH / Απαγορεύσεις - Περιορισμοί Χημικών Ουσιών

REACHΠαράρτημα XVII του Κανονισμού REACH / Απαγορεύσεις - Περιορισμοί Χημικών Ουσιών

Το Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH τέθηκε σε ισχύ την 1.6.2009.

Σε αυτό το Παράρτημα περιλαμβάνονται όλοι οι περιορισμοί στη χρήση και διάθεση στην αγορά ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, σε καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο. Οι περιορισμοί μπορούν να ισχύουν και σε χημικές ουσίες για τις οποίες δεν απαιτείται καταχώριση, όπως για παράδειγμα ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως ή για ορισμένα πολυμερή.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του Παραρτήματος XVII είναι διαθέσιμο στις σελίδες 200-242 του ανεπίσημα ενοποιημένου κειμένου του Κανονισμού REACH.


Τροποποιήσεις Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACΗ σε σχέση με τους περιορισμούς / απαγορεύσεις χημικών ουσιών
Ο πλήρης κατάλογος με τους περιορισμούς/απαγορεύσεις χημικών ουσιών βρίσκεται εδώ.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat RestrictionsHandbook_FINAL_300821.pdf