Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση ΚΧΠΑΥ/30 - Πρόγραμμα LIFE15 CHEREE
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 GIE/GR/000943) με τίτλο: «Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων – Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH / CLP και την Οδηγία SEVESO III».

Το πρόγραμμα LIFE15 CHEREE είναι κατά 60% συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (Environmental Governance and Information, GIE).

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) και συνεργαζόμενος φορέας εκτός από το ΤΕΕ είναι και το Γενικό Χημείο του Κράτους της Ελλάδας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ενίσχυση της γνώσης, της ικανότητας και αποδοτικότητας των αρμόδιων Αρχών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP και της οδηγίας SEVESO III.
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών, περιλαμβάνοντας καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των αναγκών των επιχειρήσεων σε 2 ευρωπαϊκά κράτη μέλη (Ελλάδα και Κύπρος).


Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει αναπτυχθεί σχετική ιστοσελίδα καθώς και άλλα εργαλεία που αναφέρονται αναλυτικά στην πιο κάτω συνημμένη Ανακοίνωση:
Αρχείο Acrobat Reader KΧΠΑΥ30_20200826_LIFE_Newsletter.pdf (203.85 Kb)