Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών > Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι ΕξοπλισμώνΜητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων

Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να διενεργούν συντήρηση ανελκυστήρων και περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων, αντίστοιχα. Τα πιο πάνω Μητρώα τηρούνται, σε ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στα πιο πάνω Μητρώα, εκτός από τα ονόματα όσων δύνανται να διενεργούν συντήρηση ή περιοδικό έλεγχο σε ανελκυστήρες, περιέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και άλλες πληροφορίες για ενημέρωση των ιδιοκτητών ανελκυστήρων και άλλων προσώπων.


Η ακρίβεια των πληροφοριών είναι ευθύνη των ίδιων των ιδιωτών Συντηρητών και Ελεγκτών.

Τελευταία ενημέρωση, 5.6.2024


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Auditor_Main_Record_List_Apr_2024.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Maintenance_Lifts_Main_Record_List_Jun 24.pdf