Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 7. Tέλη του REACH

REACH7. Tέλη του REACH

Tέλη καταχώρισης

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 864/2015/ΕΚ καθορίζονται τα ποσά και οι όροι πληρωμής των τελών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό REACH.

Στον πίνακα 2 του εν λόγω Κανονισμού που φαίνεται πιο κάτω, αναγράφονται τα μειωμένα τέλη καταχώρισης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).Προτού δηλώσετε την εταιρεία σας ως ΜΜΕ μελετήστε τη Σύσταση της Επιτροπής με αρ. 2003/361/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. Σε περίπτωση που δηλώνετε την επιχείρησή σας στο REACH-IT ως Πολύ Μικρή, Μικρή ή Μεσαία, εγείροντας έτσι αξιώσεις για μειώσεις τελών, ο ECHA μπορεί να προβεί σε έλεγχο της κατηγορίας της επιχείρησής σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα τέλη και την επίδραση του Κανονισμού REACH στις ΜΜΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τέλη κοινοχρησίας δεδομένων

Προτού πληρωθεί το τέλος της κοινής καταχώρισης για την υποβολή του φακέλου στον ECHA, από τον κάθε καταχωρίζοντα πρέπει να καταβληθεί επίσης το τέλος κοινοχρησίας δεδομένων, όπως αυτό συμφωνείται μεταξύ των μελών της κάθε Κοινής Καταχώρισης. Τα τέλη αυτά διαφέρουν για κάθε καταχωρισμένη ουσία και συνήθως κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την κοινοχρησία δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στις 5.1.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Εκτελεστικός Κανονισμός με αρ. 9/2016/ΕΚ με τον οποίο καθορίζεται ο δίκαιος, διαφανής και αμερόληπτος τρόπος κοινοχρησίας δεδομένων μεταξύ των Καταχωριζόντων βάσει του REACH.

Εάν υπάρχει διαφωνία σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων και τον επιμερισμό του κόστους, η έσχατη λύση είναι η αξιολόγηση της υπόθεσής σας από τον ECHA μέσω της διαδικασίας επίλυσης διαφορών κοινοχρησίας δεδομένων. Δέστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.