Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΕυρωπαικός Κανονισμός αρ. 649/2012/ΕΚ (Κανονισμός PIC) σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση

Ευρωπαικός Κανονισμός αρ. 649/2012/ΕΚ (Κανονισμός PIC) σχετικά με τις Εξαγωγές και Εισαγωγές Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ (Σύμβαση PIC) εξέδωσε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 649/2012/ΕΚ σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εξαγωγή και εισαγωγή χημικών προϊόντων των οποίων η χρήση υπόκειται σε απαγόρευση ή αυστηρούς περιορισμούς εντός της Κοινότητας και έχουν υπαχθεί στη Σύμβαση PIC. Τα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στις διαδικασίες του Κανονισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
           
Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κανονισμού PIC μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαικού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) εδώ και στο σχετικό Τεχνικό Καθοδηγητικό έγγραφο.

Οι εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να κοινοποιούν την πρόθεσή τους για εξαγωγή ορισμένων χημικών προϊόντων σε χώρα εκτός ΕΕ χρησιμοποιώντας το πιο κάτω εργαλείο:

e-PIC


Χημικά προϊόντα που υπόκεινται στον Κανονισμό PIC


Τροποποιήσεις Παραρτήματος Ι του Κανονισμού PIC