Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Συνήθεις Ερωτήσεις > Ανυψωτικά Μηχανήματα

Συνήθεις Ερωτήσεις


Ανυψωτικά Μηχανήματα • Μη ύπαρξη θεσμοθετημένου συστήματος αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης ή έκδοσης «άδειας χειριστή» για τον χειρισμό γερανών

 • Υποχρεώσεις Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΕΕΑΜ)

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση για ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα μηχανήματα που κρίνονται ακατάλληλα μετά τον έλεγχο

 • Πινακίδα σήμανσης που τοποθετείται επί του μηχανήματος μετά από επιτυχή έλεγχο

 • Πώς γίνεται η σήμανση των ανυψωτικών εξαρτημάτων

 • Περιεχόμενο των 200ων ωρών εκπαίδευσης που πρέπει να έχει παρακολουθήσει ο ΕΕΑΜ

 • Λογιστικό κόστος

 • Βάρη δοκιμών

 • Είσπραξη τέλους για έλεγχο Ανυψωτικού Μηχανήματος

 • Ανώτατο τέλος για έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων

 • Κατηγορία επικινδυνότητας που κατατάσσονται τα περονοφόρα παλετοφόρα

 • Συστήματα για προστασία από υπέρβαση του ονομαστικού φορτίου

 • Δήλωση ΕΕ Συμμόρφωσης που απαιτείται να συνοδεύει παλαιά Ανυψωτικά Μηχανήματα που νόμιμα δεν φέρουν σήμανση CE

 • Hμερομηνία έναρξης λειτουργίας ανυψωτικού μηχανήματος

 • Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα και παλάγκα

 • Επέμβαση απο τους συντηρητές στη βαλβίδα ανακούφισης

 • Έλεγχος ανυψωτικού μηχανήματος πριν την πώληση του

 • Χρόνος προσαρμογής για πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας

 • Φόρτιση συσσωρευτών

 • Έντυπα που ελέγχονται

 • Απουσία εξουσιοδότησης για συντηρητές ανυψωτικών μηχανημάτων

 • Μηχανήματα που νόμιμα δεν φέρουν σήμανση CE

 • Ανυψωτικά εξαρτήματα

 • Ανυψωτικά μηχανήματα πλησίον θαλάσσης που θεωρούνται πολύ υψηλής επικινδυνότητας

 • Ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα σε πλωτά μέσα

 • Ανυψωτικές εξέδρες για τη φόρωση οχήματος (tail lift)

 • Έλεγχος συναρμολογούμενων ανυψωτικών μηχανημάτων

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις για Επιθεώρηση Γερανών Τύπου Πύργου κατά την ανέγερση ψηλού κτηρίου όταν το ύψος του κτηρίου αυξάνεται;

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις επιθεώρησης των συστημάτων πρόσβασης όπως κυλιόμενων καθισμάτων για άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες;