Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > REACH και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

REACHREACH και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ανεξαρτήτως του μεγέθους τους οι εταιρείες που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Οι Επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) έχουν δικαίωμα να καταβάλουν μειωμένα τέλη καταχώρισης στο πλαίσιο του Κανονισμού REACH. Το ποσοστό της μείωσης εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας και μπορεί να φθάσει μέχρι και στο 95% του απλού τέλους για μια καταχώριση βάσει του Κανονισμού REACH.

Στον πίνακα 2 του Κανονισμού αρ. 864/2015/ΕΚ αναγράφονται τα μειωμένα τέλη καταχώρισης για τις ΜΜΕ.

Προτού δηλώσετε την εταιρεία σας ως ΜΜΕ, μελετήστε τον σχετικό ορισμό της ΕΕ. Η Σύσταση της Επιτροπής με αρ. 2003/361/ΕΚ είναι η μοναδική αξιόπιστη βάση για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.

Είναι σημαντικό να δώσετε τα σωστά στοιχεία. Εάν δηλώσετε λάθος μέγεθος της επιχείρησης, θα πρέπει να καταβάλετε διοικητική επιβάρυνση συν το υπόλοιπο του κανονικού τέλους. Μην ξεχνάτε ότι εσείς, ο καταχωρίζων, είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διαδικασία υποβολής φακέλου καταχώρισης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την επίδραση του Κανονισμού REACH στις ΜΜΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ευρωπαϊκή Πύλη για τις ΜΜΕ

Ηλεκτρονικό Τεστ για προσδιορισμό του μεγέθους των ΜΜΕ