Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΣτρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021-2027

Η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027, αποτελεί συνέχεια των Στρατηγικών της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 – 2020 και 2007 – 2012 και καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται για τη συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Η νέα Στρατηγική διαμορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση με τα μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21/12/2021.

Για την ετοιμασία της Στρατηγικής 2021 – 2027 λήφθηκαν υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027, το οποίο δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/6/2021, οι απόψεις των Κοινωνικών Εταίρων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 – 2020, οι εισηγήσεις της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Με βάση την πιο πάνω Στρατηγική, συζητήθηκε στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας και διαμορφώθηκε Σχέδιο Δράσης, το οποίο καλύπτει αναλυτικά όλες τις συνιστώσες της Στρατηγικής και περιλαμβάνει τις ενέργειες των μελών του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας καθώς και άλλων επηρεαζόμενων φορέων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής.

Ιούλιος 2022


Download file type Acrobat HEALTH_AND_SAFETY_STRATEGY_2021_2027.pdf
Download file type Acrobat SXEDIO DRASIS 2021-2027-Energeies_mexri_telos_2022.pdf