Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών > Διερεύνηση Ατυχημάτων και Επικινδύνων Συμβάντων στα οποία εμπλέκονται επιθεωρητέα μηχανήματα

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι ΕξοπλισμώνΔιερεύνηση Ατυχημάτων και Επικινδύνων Συμβάντων στα οποία εμπλέκονται επιθεωρητέα μηχανήματα

Στην περίπτωση ατυχήματος ή επικινδύνου συμβάντος στο οποίο εμπλέκεται επιθεωρητέο μηχάνημα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διενεργεί διερεύνηση με σκοπό τη διακρίβωση των αιτίων που το προκάλεσαν. Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος καθώς και τα τραυματισθέντα πρόσωπα ή τα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν μπορούν να λάβουν αντίγραφο της Έκθεσης Διερεύνησης μετά από γραπτό αίτημα στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας και πληρωθούν τα προκαθορισμένα τέλη.