Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών > Ανύψωση προσώπων με καλάθι αναρτημένο σε κινητό γερανό

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι ΕξοπλισμώνΑνύψωση προσώπων με καλάθι αναρτημένο σε κινητό γερανό

Η ανύψωση προσώπων για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος είναι ένα συχνό φαινόμενο αφού πλέον στην Κύπρο υπάρχουν πολυώροφα κτήρια. Οι εργασίες αυτές γίνονται με ανυψωτικές συσκευές ειδικά κατασκευασμένες για το σκοπό αυτό, π.χ. ανυψωτικές πλατφόρμες ή κλωβούς, οι οποίες διαθέτουν χειριστήρια εντός της πλατφόρμας ή του κλωβού αντίστοιχα και κατάλληλα συστήματα ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής έχει εκ των προτέρων εκτιμήσει τους σχετικούς κινδύνους και έχει ενσωματώσει τις κατάλληλες διατάξεις ασφάλειας στη φάση του σχεδιασμού και της κατασκευής της ανυψωτικής συσκευής.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κατ' εξαίρεση και μόνο μετά από συνενόηση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ανύψωση μπορεί επίσης να γίνει με τη χρήση καλαθιού, το οποίο αναρτάται, μέσω γάντζου ή συρματόσχοινου, σε κινητό γερανό. Σε αυτή την περίπτωση, οι κίνδυνοι που υπάρχουν συχνά υποεκτιμώνται, ή ο εξοπλισμός που επιλέγεται δεν είναι ο πλέον κατάλληλος με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και τρίτων προσώπων.

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε σχετικό Εγχειρίδιο με τίτλο «Ανύψωση προσώπων μέσω καλαθιών χωρίς χειριστήρια αναρτημένα σε γάντζο / συρματόσχοινο κινητών γερανών» που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες.

Το Εγχειρίδιο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες και χειριστές κινητών γερανών, εργοδότες, εργοδοτούμενους και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, οι οποίοι έχουν σχέση με εργασίες σε ύψος.

Το Εγχειρίδιο περιέχει επίσης πληροφορίες για τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν την:
(α) κατασκευή του καλαθιού,
(β) επιλογή του κινητού γερανού,
(γ) επιλογή των μέσων ανάρτησης, και τη
(δ) διαδικασία ανύψωσης προσώπων.

Σημειώνεται ότι το Εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά τις πρόνοιες των σχετικών Ευρωπαϊκών προτύπων καθώς και των προνοιών την Κυπριακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat hoisting_persons_with_ cranes_.pdf