Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑκτινοπροστασίαΜη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία σε Χώρους Εργασίας - Τεχνητή οπτική ακτινοβολία

Νομοθεσία
 • Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία προσώπων στην εργασία, η οποία καλύπτει και τους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από την έκθεση σε μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες, περιλαμβανομένης της τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας, με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας για τους εργαζόμενους και άλλα πρόσωπα στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 247/2010) δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11.6.2010 (Παράρτημα III, Μέρος Ι - Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, αρ. 4433, σ. 1473-1493, 11.6.2010).
 • Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει οδηγό καλής πρακτικής για τους εργοδότες με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 2006/25/ΕΚ για προστασία από τους κινδύνους έκθεσης σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία.

Υποβολή εντύπου γνωστοποίησης στοιχείων εξοπλισμού LASER
 • Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για προστασία προσώπων στην εργασία κατά τη χρήση εξοπλισμού που εκπέμπει ακτινοβολία LASER, έχει ετοιμάσει έντυπο γνωστοποίησης βασικών στοιχείων που αφορούν στην κατοχή και χειρισμό εξοπλισμού εκπομπής ακτινοβολίας LASER κατηγορίας IIIβ ή IV, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας από κατόχους / χρήστες εξοπλισμού εκπομπής ακτινοβολίας LASER κατηγορίας IIIβ και IV.


Γνωμοδοτήσεις Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Επιτροπών
 • Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (Scientific Committee on Consumer Products, SCCP) (2006) σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία από ξαπλώστρες (sunbeds) για σκοπούς αισθητικής (τεχνητό μαύρισμα).
 • 20/07/2018 Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς και Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER), η οποία υιοθετήθηκε στις 6 Ιουνίου 2018, σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από τις διόδους εκπομπής φωτός (LED). Η Επιτροπή SCHEER καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσων δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία από τις διόδους LED από την κανονική χρήση (φωτισμός και οθόνες) από τον γενικό υγιή πληθυσμό.
 • 30/11/2016 Επικαιροποιημένη Γνώμη (Opinion) της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία, το Περιβάλλον και τους Νεοεμφανιζόμενους Κινδύνους (SCHEER) σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στην υγεία, με ιδιαίτερη αναφορά στις ξαπλώστρες (sunbeds) για σκοπούς αισθητικής (τεχνητό μαύρισμα). Η Επιτροπή καταλήγει στο ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία σε ξαπλώστρες αισθητικής.
 • Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR) (2012), σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από έκθεση στο τεχνητό φως (artificial light).
 • Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής SCENIHR (2008), σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από έκθεση σε τεχνητή οπτική ακτινοβολία από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (energy saving lamps).
 • Αίτημα για επιστημονική γνωμοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή SCENIHR, σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C που σχετίζονται με την υγεία, με έμφαση στις λάμπες UV-C (2.6.2015).
 • 24/2/2017 Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής SCEER σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C που σχετίζονται με την υγεία, με έμφαση στις λάμπες UV-C (2.2.2017). H Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η έκθεση σε ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο δέρμα και τα μάτια, όμως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση ώστε η παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία UV-C να συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου.
 • Αίτημα για επιστημονική γνωμοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή SCENIHR, σχετικά με τις βιολογικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας που σχετίζονται με την υγεία, με έμφαση στις ξαπλώστρες (sunbeds) για σκοπούς αισθητικής.
 • Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Προκαταρκτική Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής SCENIHR για τις βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας που σχετίζονται με την υγεία, με ιδιαίτερη αναφορά στις ξαπλώστρες (sunbeds) για σκοπούς αισθητικής (τεχνητό μαύρισμα). Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η επιτροπή SCENIHR κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι απόλυτα καρκινογόνος και ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο για έκθεση στην ακτινοβολία αυτή. Γραπτά σχόλια σχετικά με την προκαταρκτική γνωμοδότηση μέχρι τις 27 Απριλίου 2016. Διαβάστε περισσότερα εδώ...
 • Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Προκαταρκτική Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής SCHEER για τις βιολογικές επιπτώσεις στην υγεία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV-C, με έμφαση στις λάμπες UV-C. Γραπτά σχόλια σχετικά με την προκαταρκτική γνωμοδότηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Διαβάστε περισσότερα εδώ...Ενημερωτικό υλικό


Download file type Acrobat Mi_desmeftikos_odigos_texniti_optiki_aktinovolia.pdf
Download file type Acrobat Odigia_2006_25_EK.pdf
3.2020.pdf 20200309_Entypo_LASER_v.3.2020.pdf