Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Εκπαίδευση / Διαφώτιση > Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Εκπαίδευση / ΔιαφώτισηΑσφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Α. Εκπαίδευση

Το Κέντρο Εκπαίδευσης ασχολείται με την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατάρτιση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων πάνω στα θέματα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης και με την ετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, εγχειριδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:
 • Την παροχή εκπαίδευσης στους Αντιπροσώπους Ασφάλειας, στους Λειτουργούς Ασφάλειας, στα μέλη Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συνδέσμων, στα στελέχη Ημικρατικών Οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οργανώνει επίσης προγράμματα εκπαίδευσης για το νεοεισερχόμενο και το υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Την παραγωγή, έκδοση και διανομή διαφωτιστικού υλικού που αποσκοπεί στην ενημέρωση για θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, του Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης, της Ακτινοπροστασίας, και του Ελέγχου των Επικινδύνων Ουσιών.
 • Την έγκριση των Λειτουργών Ασφάλειας.
 • Την ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σε άλλους τομείς πολιτικής.

Τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργοδοτούμενοι και το κοινό γενικότερα μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τα πιο πάνω. Για την προμήθεια έντυπου διαφωτιστικού υλικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.

Β. Διαφώτιση

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχει στις διαφωτιστικές εκστρατείες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται η Εκστρατεία Πρόληψης Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών στην οποία εντάσσεται και η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Επίσης προωθούνται θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.


 • Διαγωνισμοί

 • Εκδόσεις

 • Δραστηριότητες Διαφώτισης

 • Εκπαιδευτικό Υλικό ένταξης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εκπαίδευση

 • Λειτουργοί Ασφάλειας

 • Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

 • Πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη Συμμετοχή του σε Εκπαιδευτικά / Ενημερωτικά Προγράμματα

 • Πολιτική Έκδοσης Πιστοποιητικών Παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που Οργανώνονται ή Συνδιοργανώνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

 • Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)