Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 5. Εξαιρέσεις του Κανονισμού REACH

REACH5. Εξαιρέσεις του Κανονισμού REACH

Ο ορισμός μιας χημικής ουσίας βάσει του Κανονισμού REACH είναι ιδιαίτερα ευρύς και περιλαμβάνει κάθε τύπο χημικής ουσίας που παρασκευάζεται ή εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, στις πρόνοιες του REACH θεωρείται ότι εμπίπτουν όλες οι χημικές ουσίες, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι χημικές ουσίες που ρυθμίζονται ήδη επαρκώς από άλλες σχετικές νομοθεσίες, είτε εξαιρούνται εντελώς από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού REACH είτε εξαιρούνται από την πρόνοια για καταχώριση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα φάρμακα και τα τρόφιμα.

Οι χημικές ουσίες που παρουσιάζουν ελάχιστο κίνδυνο λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους (π.χ. το νερό, το άζωτο, κ.λπ.) και οι χημικές ουσίες των οποίων η καταχώριση θεωρείται άσκοπη ή περιττή (όπως οι ουσίες που απαντώνται στη φύση, π.χ. τα ορυκτά, τα μεταλλεύματα) εξαιρούνται με βάση τα Παραρτήματα IV και V του Κανονισμού REACH αντίστοιχα.

Οι πιο κάτω χημικές ουσίες εξαιρούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από τις διατάξεις του Κανονισμού REACH (άρθρο 2):

Εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από το πεδίο εφαρμογής του REACH:

 • Οι ραδιενεργές ουσίες
 • Οι χημικές ουσίες υπό τελωνειακή επιτήρηση
 • Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμυνας και καλύπτονται από τις εθνικές εξαιρέσεις
 • Τα απόβλητα
 • Τα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα
 • Οι μεταφερόμενες ουσίες

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης:
 • Οι χημικές ουσίες σε τρόφιμα ή ζωοτροφές
 • Οι χημικές ουσίες σε φάρμακα
 • Οι χημικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα (άρθρο 15)
 • Οι χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα IV και V του Κανονισμού REACH
 • Μια ήδη καταχωρισμένη και ανακτημένη στην Ευρώπη χημική ουσία
 • Μια ήδη καταχωρισμένη επανεισαγόμενη χημική ουσία
 • Τα πολυμερή (τα ελεύθερα και δεσμευμένα μονομερή καταχωρίζονται)
 • Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης
 • Οι δραστικές ουσίες βιοκτόνων προϊόντων (άρθρο 15)

Υπόκεινται σε καταχώριση με μειωμένες απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων:

 • Οι χημικές ουσίες σε συσκευασίες τροφίμων
 • Οι χημικές ουσίες σε καλλυντικά

Δέστε το Καθοδηγητικό Έγγραφο σχετικά με την Καταχώριση για επεξηγήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού REACH και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για το Παράρτημα V για διευκρινήσεις για χημικές ουσίες οι οποίες θεωρούνται ότι απαντώνται στη φύση και συνεπώς εξαιρούνται από την πρόνοια για καταχώριση.

Στο Καθοδηγητικό Έγγραφο για τα Μονομερή και τα Πολυμερή αναγράφονται παραδείγματα υπολογισμού των υποχρεώσεων καταχώρισης για τα μονομερή.