Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 – 2020 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31.12.2021 (ΚΔΟΘ/23)
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενέκρινε την παράταση ισχύος της υφιστάμενης Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία μέχρι το τέλος του 2021 και ενημέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 22.10.2020.

Η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η οποία καλύπτει την περίοδο 2013 – 2020, καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται για τη συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και για την αξιολόγηση της εφαρμογής της λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις όλων των Κοινωνικών Εταίρων.

Η εν λόγω Στρατηγική, συνάδει με το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά την περίοδο 2014 – 2020 και αποτελεί συνέχεια της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 – 2012, η οποία είχε σχεδιαστεί με βάση την αντίστοιχη Κοινοτική Στρατηγική 2007 – 2012.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει ακόμα κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη νέα Στρατηγική για την περίοδο 2021- 2027 και επειδή οι διαβουλεύσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021, κρίθηκε σκόπιμο όπως η υφιστάμενη Στρατηγική παραταθεί και παραμείνει σε ισχύ έως τις 31/12/2021, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επόμενη Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή.

3 Νοεμβρίου 2020

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ