Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών > Κώδικας Πρακτικής για την Εκπαίδευση των Χειριστών Κινητών Γερανών

Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι ΕξοπλισμώνΚώδικας Πρακτικής για την Εκπαίδευση των Χειριστών Κινητών Γερανών

Δημοσιεύτηκε στις 31.12.2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αρ. Κ.Δ.Π. 529/2010 που αφορά την έκδοση του Κώδικα Πρακτικής για την Εκπαίδευση Χειριστών Κινητών Γερανών.

Ο
Κώδικας καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε εκπαίδευση (θεωρία & πρακτική εξάσκηση) των χειριστών κινητών γερανών. Συγκεκριμένα, οι χειριστές κινητών γερανών πρέπει να είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί για τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν ως χειριστές γερανών, να μπορούν να κατανοούν τη γλώσσα του εκπαιδευτικού προγράμματος και να εκπληρώσουν τους στόχους της εκπαίδευσης. Οι στόχοι είναι κυρίως η παροχή γνώσεων για τον τρόπο χειρισμού των κινητών γερανών, η κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας με σήματα, η χρήση της ασύρματης επικοινωνίας, η χρήση του εξοπλισμού και των παρελκομένων ειδών των κινητών γερανών και οι τεχνικές χειρισμού των φορτίων. Επιπρόσθετα, μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχονται τεχνικές γνώσεις για τους κινητούς γερανούς, τα χαρακτηριστικά τους, τους πίνακες και τα διαγράμματα των φορτίων ασφάλειας, τα συστήματα, τους μηχανισμούς και τον ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας. Από την εκπαίδευση δεν απουσιάζει η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία αναφορικά με τον χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων. Ο χειριστής επίσης θα αποκτά δεξιότητες σχετικές με την ακρίβεια συνδυασμένων κινήσεων, τον καθορισμό του φορτίου και των αποστάσεων και τη βέλτιστη χρήση των χειριστηρίων και οργάνων που βρίσκονται στην καμπίνα του.

Η υιοθέτηση της ελάχιστης εκπαίδευσης που πρέπει να έχει κάθε χειριστής κινητού γερανού θα συμβάλει θετικά στη μείωση των επικίνδυνων συμβάντων και των ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη χρήση των κινητών γερανών στην Κύπρο. Αναμένεται ότι στο τέλος της εκπαίδευσης του, ο χειριστής θα έχει όλες τις βασικές γνώσεις και θα αναπτύξει δεξιότητες για να είναι δυνατό να χειριστεί τον κινητό γερανό με ασφάλεια για τον ίδιο, άλλους εργαζόμενους ή τρίτα πρόσωπα, τα φορτία που χειρίζεται καθώς και για τον ίδιο τον γερανό.