Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 9. Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACH

REACH9. Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACH

Πιο κάτω δείτε ορισμένα σημαντικά καθοδηγητικά έγγραφα σχετικά με τις διαδικασίες του Κανονισμού REACH:

Συνοπτική Καθοδήγηση για την Καταχώρηση (Ελληνικά) (30/8/2017)

Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση

Το έγγραφο αυτό περιγράφει πότε και πώς καταχωρίζεται μιά ουσία βάσει του κανονισμού REACH. Το έγγραφο περιλαμβάνει δύο μέρη: ένα σχετικό με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καταχώρισης και ένα άλλο σχετικό με την κατάρτιση του φακέλου καταχώρισης.  

Καθοδήγηση για τους μεταγενέστερους χρήστες
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών και τους παρέχει συμβουλές σχετικές με τον τρόπο προετοιμασίας για την εφαρμογή του κανονισμού REACH.

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

Το έγγραφο αυτό περιγράφει τους μηχανισμούς κοινοχρησίας δεδομένων για σταδιακά εισαγόμενες και μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες βάσει του κανονισμού REACH. Περιλαμβάνει την καθοδήγηση σχετικά με την επικοινωνία στο πλαίσιο του Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ)  και τον επιμερισμό του κόστους. Το έγγραφο περιγράφει επίσης τα σχετικά με τις εμπιστευτικές βιομηχανικές πληροφορίες και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στο πλαίσιο της κοινοχρησίας των δεδομένων.

Καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας

Στο συγκεκριμένο έγγραφο καθοδήγησης παρέχονται πληροφορίες για τα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη ενός Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τμήμα ενός SDS, και, ειδικότερα, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται λόγω των διαφόρων αναθεωρήσεων του παραρτήματος II του κανονισμού REACH, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους εφαρμογής των αλλαγών αυτών. Παρέχονται επίσης γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες και τα μείγματα για τα οποία πρέπει να συντάσσονται SDS και από ποιον.Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACH