Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΕκστρατείεςΤο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, διεξάγει στοχευμένες εκστρατείες επιθεωρήσεων. Οι εκστρατείες σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας και τον αριθμό των ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών που συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια.

Σκοπός των εκστρατειών είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στους χώρους εργασίας για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην εργασία.

Γενικός στόχος των εκστρατειών επιθεώρησης είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σχετικά με τον εντοπισμό, εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

Τα σημεία ελέγχου για κάθε εκστρατεία και οι σχετικές επεξηγήσεις δημοσιοποιούνται μέσω της Ανακοίνωσης κάθε εκστρατείας.


  • Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Χώρους Αποθήκευσης, Χρήσης και Παραγωγής Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών
  • Ευρωπαϊκές Εκστρατείες "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας"
  • Εκστρατείες Επιθεωρήσεων στις Κατασκευές
  • Εκστρατείες Επιθεωρήσεων σε Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών
  • Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο
  • Εκστρατεία Επιθεώρησης για Εργασίες σε Ύψος
  • Εκστρατείες Επιθεώρησης σε Υπεραγορές και Χονδρικό Εμπόριο
  • Εκστρατείες Επιθεώρησης σε Χονδρικό Εμπόριο
  • Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών
  • Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία