Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Εκστρατείες > Ευρωπαϊκές Εκστρατείες "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας"

Εκστρατείες


Ευρωπαϊκές Εκστρατείες "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας"

Από το 2000, οι εκστρατείες "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας" αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, καθώς και για την προώθηση της ιδέας ότι οι ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας ωφελούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.

Οι εκστρατείες είναι πλέον οι μεγαλύτερες στο είδος τους διεθνώς.


  • Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015: «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας"

  • Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2016-2017 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

  • Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2018-2019 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»