Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Έλεγχος κλειστών ραδιενεργών πηγών

ΑκτινοπροστασίαΈλεγχος κλειστών ραδιενεργών πηγών

Κλειστές πηγές υψηλής ραδιενέργειας και έκθετες πηγές

Οι κλειστές πηγές υψηλής ραδιενέργειας χρησιμοποιούνται στην Κύπρο κυρίως σε δραστηριότητες στους τομείς της ιατρικής και της βιομηχανίας. Το ραδιενεργό υλικό είναι σφραγισμένο σε μικρά μεταλλικά δοχεία και, εφ’ όσον τυγχάνει του σωστού χειρισμού και απορριφθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, δεν αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Ωστόσο, οι πηγές αυτές μπορεί μερικές φορές να χαθούν, να εγκαταλειφθούν ή ακόμα και να κλαπούν. Ραδιενεργό υλικό μπορεί να πέσει στα χέρια κάποιου που δεν έχει άδεια ή κατάλληλες γνώσεις για να το χειριστεί. Μπορεί επίσης να καταλήξει σε εργοστάσια ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων και σε συνεπαγόμενη ραδιομίανση του ανακυκλωμένου μετάλλου. Οι ραδιενεργές πηγές που βρίσκονται εκτός κανονιστικού ελέγχου ονομάζονται έκθετες πηγές.

Για την πρόληψη της έκθεσης των εργαζομένων και του κοινού στη ραδιενέργεια που μπορεί να προκύψει από ανεπαρκή έλεγχο των ραδιενεργών πηγών, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι κάθε ραδιενεργός πηγή βρίσκεται υπό έλεγχο, η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) εφαρμόζει σχετική νομοθεσία, η οποία είναι εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο και τις προδιαγραφές/απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA Code of Conduct on the safety and security of radioactive sources).

Εκτός από τις απαιτήσεις που θέτει η εθνική νομοθεσία για την προστασία από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες και την πυρηνική ασφάλεια, η ρυθμιστική αρχή απαιτεί τη συμμόρφωση με το κοινοτικό πλαίσιο της Ευρατόμ για τον έλεγχο των κλειστών ραδιενεργών πηγών και των έκθετων πηγών, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα:


Αποστολές κλειστών ραδιενεργών πηγών μεταξύ κρατών μελών

Κλειστές πηγές υψηλής ραδιενέργειας μεταφέρονται συχνά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Υπάρχουν ειδικές εθνικές απαιτήσεις όσο και κοινοτικοί κανόνες της Ευρατόμ για τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών ουσιών μεταξύ των κρατών μελών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.