Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Μεταφορές/αποστολές ραδιενεργών υλικών/ουσιών

ΑκτινοπροστασίαΜεταφορές/αποστολές ραδιενεργών υλικών/ουσιών

O Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), ενεργώντας μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΠΕΛ) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), είναι η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών (επικίνδυνων υλικών κατηγορίας 7) εντός, προς ή από τη Δημοκρατία. Η ισχύουσα νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια είναι εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα σχετικά διεθνή πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες αυτές οι μεταφορές συμμορφώνονται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Αποστολές κλειστών ραδιενεργών πηγών ή ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από και προς τρίτες χώρες  • Ποιος πρέπει να κατέχει άδεια για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών;

  • Πώς γίνεται η εφαρμογή της νομοθεσίας;

  • Υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών;

  • Υπάρχουν διεθνείς οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού;

  • Επιβάλλεται οποιοδήποτε τέλος για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς/αποστολής ραδιενεργών υλικών/ουσιών;