ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι Εξοπλισμών


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Επιθεωρητέα Μηχανήματα

Η πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα Μηχανήματα έχει ως στόχο την πρόληψη των κινδύνων για τους εργαζόμενους και το κοινό που δυνατό να προκύπτουν από τη χρήση διαφόρων τύπων μηχανημάτων. Η πολιτική αυτή υλοποιείται από τον Κλάδο Μηχανημάτων και Εξοπλισμών και τη Μονάδα Επιθεώρησης Μηχανημάτων του Κλάδου.


2. Ανελκυστήρες

2.1 Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρων

Στις 28.12.2012 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 533/2012). Τέθηκαν σε πλήρη ισχύ στις 31.8.2013.

Οι Κανονισμοί καθορίζουν τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων καθώς και των προσώπων που εμπλέκονται στη συντήρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων. Ο περιοδικός έλεγχος και η συντήρηση των ανελκυστήρων διενεργείται από ιδιώτες ελεγκτές και συντηρητές, αντίστοιχα, οι οποίοι εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των πιο Κανονισμών είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στους Κανονισμούς από τους ιδιοκτήτες ανελκυστήρων ή τους Συντηρητές Ανελκυστήρων ή τους Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου (Ν. 215(I)/2020, 31.12.2020), ο Αρχιεπιθεωρητής έχει την εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση τέτοιων αδικημάτων. Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που μπορεί να επιβληθεί σε σχέση με κάθε αδίκημα είναι €400 ή €500, ανάλογα με την περίπτωση. Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος δεν ισοδυναμεί με καταδίκη και εφόσον το ποσό καταβληθεί, ουδεμία ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα.2.2 Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζει αιτήσεις και εγκρίνει πρόσωπα ως Συντηρητές Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων. Τα κριτήρια για την έγκριση των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων και των Συντηρητών Ανελκυστήρων καθορίζονται στους Κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην παράγραφο 2.8 πιο κάτω.

Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που είναι εγκεκριμένα για να διενεργούν συντήρηση ανελκυστήρων και περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρούνται στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων αντίστοιχα. Τα Μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στα πιο πάνω Μητρώα, εκτός από τα ονόματα όσων δύνανται να διενεργούν συντήρηση ή περιοδικό έλεγχο σε ανελκυστήρες, περιέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

2.3 Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη Ανελκυστήρα

Κάθε ιδιοκτήτης ανελκυστήρα όπως αυτός ορίζεται στους Κανονισμούς, οφείλει να:

· Φροντίζει, μέσω του περιοδικού ελέγχου και της συντήρησης, ότι ο ανελκυστήρας του πληροί καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του και στο ίδιο επίπεδο τις τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν όταν τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά και κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (ανελκυστήρες προσώπων και προσώπων και αντικειμένων) ή του Παραρτήματος ΙΙ (ανελκυστήρες αντικειμένων μόνο) των Κανονισμών.
· Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο του ανελκυστήρα τουλάχιστον μια φορά κάθε 24 μήνες ή μετά από σημαντικές μετατροπές ή αλλαγή χρήσης του κτηρίου.
· Μεριμνά για τη συντήρηση του ανελκυστήρα, στη συχνότητα που καθορίζεται στους Κανονισμούς, ανάλογα με την κατηγορία του κτηρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.
· Καλεί τον Συντηρητή Ανελκυστήρα να είναι παρών κατά τον έλεγχο του ανελκυστήρα.
· Επιθέτει εντός του θαλάμου τη σήμανση «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ» που του παρέχει ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρα μετά από κάθε επιτυχή έλεγχο και φυλάσσει την Έκθεση Ελέγχου του Ανελκυστήρα για 5 χρόνια που του εκδίδει.
· Μεριμνά για τις απαιτούμενες επιδιορθώσεις, αλλαγές, αντικαταστάσεις στον ανελκυστήρα, οι οποίες πρέπει να γίνονται εντός του χρονικού περιθωρίου που καθορίζει ο Ελεγκτής στην Έκθεσή του.
· Φροντίζει άμεσα για την επιδιόρθωση του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του, η οποία μπορεί να θέσει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τους χρήστες του ανελκυστήρα και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να μην χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε μέχρι την επιδιόρθωσή του.
· Φροντίζει να εγκατασταθεί εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα τηλεφωνική συσκευή, η οποία πρέπει να λειτουργεί ώστε να είναι διαθέσιμη στα πρόσωπα που πιθανό να εγκλωβιστούν στο θάλαμο. Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το κέντρο λήψης και διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης του Συντηρητή Ανελκυστήρα, ο οποίος έχει υποχρέωση να αποκριθεί και να απεγκλωβίσει το πρόσωπο αυτό.

2.4 Έλεγχος ανελκυστήρων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 5, ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων γίνεται μόνο από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων μετά από γραπτή ανάθεση από τον Ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα και αφού καταβληθεί η σχετική αμοιβή του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων.

Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται κάθε 24 μήνες ή λιγότερο.

Εάν κατά τον έλεγχο ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων διαπιστώσει ότι ο ανελκυστήρας μπορεί να θέσει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τους χρήστες του ανελκυστήρα, ζητεί από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα να μεριμνήσει για τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή χρήσης του μέχρι να επιδιορθωθεί. Μετά την επιδιώρθωση του ανελκυστήρα απαιτείται νέος έλεγχος από τον ίδιο Ελεγκτή για να επιβεβαιωθεί η επιδιόρθωση και να χαρακτηριστεί ο ανελκυστήρας ασφαλής για χρήση.

2.5 Συχνότητα Συντήρησης Ανελκυστήρων

Η συντήρηση των ανελκυστήρων γίνεται μόνο από Συντηρητές Ανελκυστήρων. Η ετήσια συχνότητα συντήρησης είναι 12 ή 8 ή 4 φορές τουλάχιστο, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου (π.χ. οικιακή, δημόσια, κτήρια συνάθροισης κοινού, κ.λπ.). Η χρήση του κτηρίου καθορίζεται στον Κανονισμό 10(6) και στο Παράρτημα VIII των Κανονισμών.

Η συχνότητα συντήρησης κάθε εγκατεστημένου ανελκυστήρα καθορίζεται στους Κανονισμούς ως ακολούθως:
· Τουλάχιστον 12 φορές ετησίως για ανελκυστήρες σε κτήρια δημόσιας χρήσης, κρατικά και ημικρατικά κτήρια και κτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII των Κανονισμών (π.χ. ανελκυστήρες σε νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, πανεπιστήμια, χώρους στάθμευσης, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, χώρους αναψυχής και μαζικής συνάθροισης κοινού κ.ά.).
· Τουλάχιστον 4 φορές ετησίως για ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρες (πρόκειται για ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτική κατοικία, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απροσπέλαστος από χώρους εκτός της ιδιωτικής κατοικίας και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους ιδιοκτήτες ή ενοίκους της ιδιωτικής κατοικίας και τους επισκέπτες τους) και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για προσπέλαση σε χώρο εργασίας.
· Τουλάχιστον 8 φορές ετησίως για όλους τους άλλους ανελκυστήρες, δηλαδή σε ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε κτήρια που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. παλαιός ανελκυστήρας, συχνές βλάβες ή εγκλωβισμοί) ενδεχομένως να απαιτείται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συχνότερη συντήρηση από αυτή που καθορίζεται στους Κανονισμούς για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργική κατάσταση του ανελκυστήρα και η ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών. Όταν η καλή λειτουργική κατάσταση επιτευχθεί, η συχνότητα συντήρησης μπορεί να επανέλθει στην ελάχιστη καθορισμένη όπως πιο πάνω.

2.6 Σημαντικές Μετατροπές Ανελκυστήρα

Σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης προβεί σε σημαντικές μετατροπές του ανελκυστήρα, φροντίζει ώστε να γίνει έλεγχος του ανελκυστήρα από Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανελκυστήρων. Οι Κανονισμοί καθορίζουν τι σημαίνει «σημαντική μετατροπή». Τέτοιες σημαντικές μετατροπές είναι οι ακόλουθες:
· Αλλαγή της ονομαστικής ταχύτητας, του ονομαστικού φορτίου, του βάρους του θαλάμου και του μήκους της διαδρομής.
· Αλλαγή ή αντικατάσταση του τύπου των διατάξεων μαντάλωσης, του συστήματος κανονικής λειτουργίας του ανελκυστήρα, των οδηγών ή του τύπου των οδηγών, του τύπου της θύρας, του κινητήριου μηχανισμού ή της τροχαλίας τριβής, του περιοριστήρα ταχύτητας, των μέσων προστασίας από ανεξέλεγκτη κίνηση του θαλάμου κατά την άνοδο ή την κάθοδο, των προσκρουστήρων θαλάμου, της συσκευής αρπάγης, του πίνακα ελέγχου ή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ελέγχου ή του θαλάμου του ανελκυστήρα.

2.7 Συχνές Ερωτήσεις που αφορούν τους Κανονισμούς για τους Ανελκυστήρες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες ανελκυστήρων, τους ελεγκτές και συντηρητές ανελκυστήρων σε ερωτήματα που συχνά ανακύπτουν και αφορούν τις πρόνοιες των Κανονισμών και ειδικότερα τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και ΙΙ, διατύπωσε απαντήσεις, με τη μορφή ερώτησης / απάντησης.

Οι συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις βοηθούν στην ενημέρωση των πιο πάνω και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ερωτήσεις & απαντήσεις επικαιροποιούνται συχνά ενώ προστίθενται νέες όταν προκύψουν καινούργια ερωτήματα. Σημειώνεται ότι οι ερμηνείες/επεξηγήσεις που δίνονται στις απαντήσεις δεν έχουν νομική υπόσταση.

2.8 Έγκριση Συντηρητών Ανελκυστήρων και Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων

2.8.1 Συντηρητές Ανελκυστήρων

Το σύνολο των κριτήριων που πρέπει να ικανοποιούνται για έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως Συντηρητή Ανελκυστήρων καθορίζονται στο Παράρτημα VI των (Κ.Δ.Π. 533/2012).

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δέχεται αιτήσεις για έγκριση υποψήφιων προσώπων ως Συντηρητές Ανελκυστήρων σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(1). Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Συντηρητής Ανελκυστήρων πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και το προβλεπόμενο στους Κανονισμούς μη επιστρέψιμο τέλος των €500 για εξέταση της αίτησης (Παράρτημα V). Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Το τέλος των €500,00 καταβάλλεται στο Λογιστήριο του Τμήματος σε μετρητά ή με επιταγή πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας». Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12, 1080 Λευκωσία. O αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτει σην πιο πάνω αίτηση.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μπορεί να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις, με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) ή και ερωτήσεις κρίσης.

Το θεματολόγιο προκύπτει από το κείμενο των Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 533/2012), της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Κριτηρίων Αποδοχής ή Απόρριψης – Τρόποι και Συχνότητα Δοκιμής και Ελέγχου Ορισμένων Τεχνικών Παραμέτρων των Ανελκυστήρων) Γνωστοποίησης του 2013 (Κ.Δ.Π. 323/2013), των εναρμονιστικών Κανονισμών για τη σήμανση CE για τους Ανελκυστήρες (Κ.Δ.Π. 309/2016) και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων. Όλες οι πιο πάνω νομοθεσίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να βοηθήσει τους υποψήφιους Συντηρητές Ανελκυστήρων, ετοίμασε κείμενο που περιέχει Πρακτική Καθοδήγηση για την ερμηνεία των κριτηρίων του Παραρτήματος VI των Κανονισμών. Οι υποψήφιοι προτρέπονται να προβαίνουν σε προέλεγχο και αντιπαραβολή με τα δικά τους στοιχεία και δεδομένα πριν υποβάλουν αίτηση και καταβάλουν το τέλος.

2.8.2 Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων

Το σύνολο των κριτήριων που πρέπει να ικανοποιούνται για έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως Εξουσιοδτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV των (Κ.Δ.Π. 533/2012).

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δέχεται αιτήσεις για έγκριση υποψήφιων προσώπων ως Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων με βάση τον Κανονισμό 8(2). Το σύνολο των κριτήριων που πρέπει να ικανοποιούνται για έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων καθορίζονται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων υποβάλλει αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και το προβλεπόμενο στους Κανονισμούς μη επιστρέψιμο τέλος των €500 για εξέταση της αίτησης του (Παράρτημα ΙΙΙ). Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις, με τηνμέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) ή και ερωτήσεις κρίσης.

Το θεματολόγιο προκύπτει από το κείμενο των Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 533/2012), της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Κριτηρίων Αποδοχής ή Απόρριψης - Τρόποι και Συχνότητα Δοκιμής και Ελέγχου Ορισμένων Τεχνικών Παραμέτρων των Ανελκυστήρων Γνωστοποιήσεις του 2013 (Κ.Δ.Π. 323/2013, 20.9.2013), των εναρμονιστικών Κανονισμών για τη σήμανση CE για τους Ανελκυστήρες (Κ.Δ.Π. 309/2016) και του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται.

Όλες οι πιο πάνω νομοθεσίες είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για σκοπούς διαφάνειας, ετοίμασε κείμενο που περιέχει Πρακτική Καθοδήγηση για την εφαρμογή των κριτηρίων του Παραρτήματος IV των Κανονισμών. Οι υποψήφιοι προτρέπονται να προβαίνουν σε προέλεγχο και αντιπαραβολή με τα δικά τους στοιχεία και δεδομένα πριν υποβάλουν αίτηση και καταβάλουν το μη επιστρέψιμο τέλος.

2.9 Αξιολόγηση αιτήσεων για έγκριση ως Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων ή Συντηρητές Ανελκυστήρων σύμφωνα με τις παραγράφους 2.8.1 και 2.8.2.

Πιο κάτω περιγράφονται, σε συντομία, τα βήματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται για έγκριση προσώπων ως για Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Ανελκυστήρων ή Συντηρητές Ανελκυστήρων.

· Με την παραλαβή της αίτησης, γίνεται έλεγχος ότι μ’ αυτήν υποβλήθηκαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του καθορισμένου τέλους των €500. Η συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια των σχετικών Παραρτημάτων των Κανονισμών είναι προυπόθεση για να προχωρήσει η αξιολόγηση του αιτητή στο επόμενο στάδιο.

· Εάν η αίτηση είναι πλήρης και ικανοποιητική, ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς (με επιστολή ή email) ότι προχωρεί στο επόμενο στάδιο, αυτό της γραπτής εξέτασης και πληροφορείται για την ημερομηνία και τοποθεσία που θα γίνει. Αρκετός χρόνος παραχωρείται στο αιτητή για να προετοιμαστεί κατάλληλα.

· Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης σε περιεχόμενο, ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς (με επιστολή ή email) και καλείται να υποβάλει τα υπόλοιπα έγγραφα ή/και πιστοποιητικά για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Εάν ο αιτητής δεν αποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενημερώνεται γραπτώς ότι η αξιολόγηση της αίτησής του τερματίζεται.

· Ο αιτητής που περνά με επιτυχία τη γραπτή εξέταση, ενημερώνεται γραπτώς (με επιστολή ή email) ότι προχωρεί στο τελευταίο στάδιο, αυτό της προφορικής εξέτασης που γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, τα οποία βρίσκονται στην οδό Απελλή 12, 1080 στη Λευκωσία σε ώρα και ημερομηνία για την οποία ο αιτητής πληροφορείται σχετικά.

· Ο επιτυχών αιτητής πληροφορείται γραπτώς και καλείται να καταβάλει το πρώτο ετήσιο τέλος των €500 άσκησης του επαγγέλματος του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανελκυστήρων ή Συντηρητή Ανελκυστήρων. Τα ονόματα των Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων ή Συντηρητών Ανελκυστήρων δημοσιεύονται με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρούνται στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων ή στο Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων, αντίστοιχα.

2.10 Καταβολή τελών

Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
(α) μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart με σύνδεσμο που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, νοουμένου ότι θα ο ενδιαφερόμενος κοινοποιήσει με την αίτησή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email),
(β) στο Λογιστήριο του Τμήματος, σε μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη. Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος όροφος), 1080 Λευκωσία. Γίνονται δεκτές πληρωμές, τόσο με πιστωτικές όσο και χρεωστικές κάρτες.

3. Ανυψωτικά μηχανήματα

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 153/2021) ρυθμίζουν την ασφαλή λειτουργία και αξιοπιστία των μηχανημάτων γενικότερα. Οι πιο πάνω Κανονισμοί οριοθετούν και περιγράφουν ένα σύστημα, το οποίο διασφαλίζει ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι σε διαρκή ασφαλή και καλή λειτουργική κατάσταση και η ασφαλής λειτουργία τους ελέγχεται από προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.

3.1 Υποχρεώσεις εργοδοτών (Ιδιοκτήτες, Ελεγκτές και Συντηρητές)
Με τους Κανονισμούς γίνονται διακριτοί οι ρόλοι του Ιδιοκτήτη Ανυψωτικού Μηχανήματος, του Εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή Ανυψωτικών Μηχανημάτων και του Συντηρητή Ανυψωτικών Μηχανημάτων και επιβάλλονται σ’ αυτούς υποχρεώσεις.

3.2 Ελεγκτές ανυψωτικών μηχανημάτων
Για να μπορεί ένα πρόσωπο να εξουσιοδοτηθεί ως Ελεγκτής πρέπει να έχει κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική εργασιακή πείρα, καθώς και εξειδικευμένη κατάρτιση, στοιχεία που ελέγχονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτού χορηγηθεί η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση. Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να διενεργούν έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

3.3 Συντηρητές ανυψωτικών μηχανημάτων
Για τους Συντηρητές δεν προβλέπεται σύστημα εξουσιοδότησης, πρέπει όμως να εκπαιδεύονται στο αντικείμενο, εργάζονται υπεύθυνα, συντηρούν ορθά και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα του ανυψωτικού μηχανήματος.

3.4 Περιγραφή ελέγχου και δοκιμών ανυψωτικών μηχανημάτων
Τα ανυψωτικά μηχανήματα κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες επικινδυνότητας:
- Πολύ υψηλής (π.χ. γερανοί πλησίον της θάλασσας, γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 5.000 kg, γερανοί τύπου πύργου, κινητοί γερανοί (mobile cranes) και ανυψωτικά μηχανήματα για το χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων ή / και σκαφών).
-Υψηλής (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα για την ανύψωση προσώπων, ανυψωτικά μηχανήματα έργων, γερανογέφυρες κάτω των 5.000 kg, γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού κάτω των 2.000 kg, παπαγαλάκια άνω των 5.000 kg)
-Μέσης (π.χ. παπαγαλάκια κάτω των 5.000 kg, αναβατόρια (υλικών, AMEA κ.ά.), αντλίες σκυροδέματος, περονοφόρα, ανυψωτικές εξέδρες οχημάτων)
-Χαμηλής (π.χ. γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων, χειροκίνητες μηχανές ανυψωτικής ικανότητας άνω των 100 kg, μη αυτοκινούμενα αναβατόρια και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 kg)

Ο Ιδιοκτήτης του ανυψωτικού μηχανήματος, ανάλογα με την επικινδυνότητα του ανυψωτικού, πρέπει να μεριμνά ώστε το ανυψωτικό μηχάνημα να υποβάλλεται σε πρώτο και περιοδικούς ελέγχους ή / και δοκιμές (εναι υπεύθυνος για την πιο κάτω διαδικασία). Για το σκοπό αυτό καλεί τον Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή Ανυψωτικών Μηχανημάτων να το ελέγξει. Αυτός θα ελέγξει το μηχάνημα κατά προτίμηση στην παρουσία του Συντηρητή και με τη βοήθεια εκπαιδευμένου χειριστή, θα εκδώσει έκθεση επιθεώρησης που θα αναγράφει το αποτέλεσμα του ελέγχου και αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, θα επιθέσει σήμανση πάνω στο μηχάνημα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΣ" με το όνομα του, την ημερομηνία του ελέγχου και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Νοείται ότι όσο πιο ψηλή είναι η κατηγορία επικινδυνότητας, στην οποία κατατάσσεται το ανυψωτικό, τόσο πιο σύντομα θα γίνει ο επόμενος περιοδικός έλεγχος ή / και η δοκιμή του. Πιο κάτω είναι ο πίνακας με τη μέγιστη συχνότητα των ελέγχων, την οποία μπορεί να μειώσει ο Ελεγκτής αν είναι απαραίτητο:


Κατηγορία Επικινδυνότητας
Χρόνος αρχικού ελέγχου και δοκιμών
Περίοδος περιοδικού ελέγχου χωρίς δοκιμή
Περίοδος περιοδικού ελέγχου με δοκιμή
πολύ υψηλής (α) μετά την εγκατάσταση
(β) Για καινούργιο, 1 έτος από την έναρξη λειτουργίας του
Κάθε 1 έτος μετά τον αρχικό έλεγχοΚάθε 2 έτη μετά τον αρχικό έλεγχο
υψηλής 1 έτοςΚάθε 2 έτη μετά τον αρχικό έλεγχοΚάθε 4 έτη μετά τον αρχικό έλεγχο
μεσαίας 2 έτηΚάθε 2½ έτη μετά τον αρχικό έλεγχοΚάθε 5 έτη μετά τον αρχικό έλεγχο
χαμηλής 2 έτηΚάθε 5 έτη μετά τον αρχικό έλεγχοΔεν προβλέπεται
ανυψωτικό εξάρτημα Ίδιος χρόνος με το ανυψωτικό μηχάνημαΠρόγραμμα που καταρτίζει ο ελεγκτήςΠρόγραμμα που καταρτίζει ο ελεγκτής

Ο Ελεγκτής κατά τη διάρκεια των ελέγχων και δοκιμών λαμβάνει υπόψη τα σημεία ελέγχου που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών, τα πρότυπα με βάση τα οποία κατασκευάστηκε το ανυψωτικό μηχάνημα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, εφόσον απαιτείται, διενεργεί δοκιμές με πραγματικά φορτία σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών. Όταν ολοκληρώσει τον έλεγχο εκδίδει Έκθεση, ενημερώνει τα αρχεία του ανυψωτικού μηχανήματος και επικολλά ειδική σήμανση. Ο Ελεγκτής μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει την επιδιόρθωση του ανυψωτικού ή να επιβάλει την άμεση διακοπή της λειτουργίας του. Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα, ο Συντηρητής του ανυψωτικού προβαίνει στις απαραίτητες επιδιορθώσεις και γίνεται ξανά έλεγχος. Τα ανυψωτικά μηχανήματα πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται να λειτουργούν χωρίς έκθεση ελέγχου, Τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει επίσης να ελέγχονται.

3.5 Έγκριση Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανυψωτικών Μηχανημάτων πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει σχετική αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτημα V των Κανονισμών. Η περίοδος υποβολής αίτησης ανακοινώνεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και επί του παρόντος παραμένει ανοικτή.

Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη ότι καταβλήθηκε το μη επιστρέψιμο τέλος των €308 για εξέταση της αίτησης που προβλέπεται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

Αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας μέχρι να συμπληρωθούν ή θα απορρίπτονται. Η αξιολόγηση δυνατό να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο αποφασίσει ο Αρχιεπιθεωρητής, για την οποία εξέταση οι αιτητές θα ενημερώνονται σχετικά σε εύθετο χρόνο για να προετοιμάζονται κατάλληλα.

3.6 Διάθεση μηχανημάτων στην αγορά
Η διάθεση ασφαλών μηχανημάτων στην αγορά, περιλαμβανομένων των ανυψωτικών ρυθμίζεται από ευρωπαϊκή νομοθεσία, στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και η σήμανση CE, με την οποία η Κύπρος έχει πλήρως εναρμονιστεί. Θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχό τους ρυθμίζονται με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμούς ως μέρος της εθνικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

3.7 Συχνές Ερωτήσεις που αφορούν τους Κανονισμούς για τα Ανυψωτικά Μηχανήματα
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και τους ελεγκτές ανυψωτικών μηχανημάτων σε ερωτήματα που συχνά ανακύπτουν και αφορούν τις πρόνοιες των Κανονισμών και ειδικότερα τις τεχνικές απαιτήσεις, διατύπωσε απαντήσεις, με τη μορφή ερώτησης / απάντησης.

Οι συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις βοηθούν στην ενημέρωση των πιο πάνω και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ερωτήσεις & απαντήσεις επικαιροποιούνται συχνά ενώ προστίθενται νέες όταν προκύψουν καινούργια ερωτήματα. Σημειώνεται ότι οι ερμηνείες/επεξηγήσεις που δίνονται στις απαντήσεις δεν έχουν νομική υπόσταση.

3.8 Καταβολή τελών
Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
(α) μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart με σύνδεσμο που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, νοουμένου ότι θα ο ενδιαφερόμενος κοινοποιήσει με την αίτησή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email),
(β) στο Λογιστήριο του Τμήματος, σε μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη. Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος όροφος), 1080 Λευκωσία. Γίνονται δεκτές πληρωμές, τόσο με πιστωτικές όσο και χρεωστικές κάρτες.


4. Συστήματα Ρευστών
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 305/2022) δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.7.2022 και τίθενται σε πλήρη εφαρμογή στις 15.9.2023 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 618, ημερ. 24.8.2023). Οι Κανονισμοί εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία για τον έλεγχο των ατμολεβήτων και αεροθαλάμων και περιλαμβάνουν πλέον και άλλες κατηγορίες εξοπλισμών υπό πίεση, περιλαμβανομένων και αγωγών μεταξύ εγκαταστάσεων.

4.1 Περιγραφή περιεχομένου των Κανονισμών
Οι έλεγχοι γίνονται πλέον από ελεγκτές συστημάτων υπό πίεση που εξουσιοδοτούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι Κανονισμοί ρυθμίζουν την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων υπό πίεση, δηλαδή των εξοπλισμών υπό πίεση (δοχείων πίεσης, σωληνώσεων, βαλβίδων κτλ) και των αγωγών (σωληνώσεων για μεταφορά από μία εγκατάσταση σε άλλη) και την πρόληψη των κινδύνων από την πίεση (εκτός αν πρόκειται για ατμό οπότε περιλαμβάνεται και η θερμότητα, ή για αγωγούς ατυχήματος σοβαρών επιπτώσεων όπου τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων ρευστών ενέχουν διάφορους κινδύνους). Η νομοθεσία δεν εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, στις πιο κάτω περιπτώσεις συστημάτων υπό πίεση είτε επειδή υπάρχει άλλη εξειδικευμένη νομοθεσία, είτε λόγω των χαρακτηριστικών του ρευστού:

δοχεία με υγραέριο, δίκτυα νερού, δίκτυα αποχέτευσης, συνήθη δοχεία με αεριούχα ποτά (PS*V(1)<500 bar*L και PS<7 bar), πλοία, οχήματα σε ότι σχετίζεται με τη λειτουργία οχήματος ως τέτοιο, μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), θερμαντικά σώματα, πυροσβεστήρες.
(1) Γινόμενο της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης επί τον όγκο

Οι σχεδιαστές συστημάτων υπό πίεση πρέπει μεταξύ άλλων να ετοιμάζουν τεχνικό φάκελο με εκτίμηση των κινδύνων αποτελέσματα δοκιμών, να επιθέτουν σήμανση και να ετοιμάζουν οδηγίες χρήσης (manual). Νοείται ότι εκεί που εφαρμόζει, τα θέματα αυτά καλύπτονται από την Οδηγία για τον Εξοπλισμό υπό Πίεση (PED). Ο ιδιοκτήτης του συστήματος υπό πίεση πρέπει να γνωρίζει τα ασφαλή όρια λειτουργίας (π.χ. μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας) και να ενημερώνει το χρήστη. Ο χρήστης δεν λειτουργεί το σύστημα εκτός αν έχει καταρτιστεί γραπτό σχέδιο για τον περιοδικό έλεγχο από εξουσιοδοτημένο ελεγκτή συστημάτων υπό πίεση (ΕΕΣΠ). Ο ιδιοκτήτης καλεί τον ΕΕΣΠ για να καταρτήσει το γραπτό σχέδιο για τον περιοδικό έλεγχο και να διεξάγει τον περιοδικό έλεγχο. Ο ΕΕΣΠ διεξάγει τον περιοδικό έλεγχο και εκδίδει έκθεση ελέγχου. Εάν χρειάζεται ζητά επιδιόρθωση του συστήματος για την οποία μεριμνά ο ιδιοκτήτης, ο οποίος τηρεί αρχείο με τις εκθέσεις, το εγχειρίδιο χρήσης, τα όρια λειτουργίας, και τις συντηρήσεις.

Για τους αγωγούς η ευθύνη της λειτουργίας, βαραίνει το διαχειριστή του αγωγού (επιπρόσθετα των υποχρεώσεων που έχει ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), ο οποίος στην περίπτωση αγωγών που μεταφέρουν επικίνδυνα ρευστά έχει υποχρέωση για κοινοποίηση στοιχείων και ετοιμασία εγγράφου πρόληψης.

Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει κάποια από τα βασικά σημεία εφαρμογής των Κανονισμών.


Πίνακας 1: Σύνοψη κάποιων από τα βασικά σημεία εφαρμογής των Κανονισμών (μόνο το κείμενο των Κανονισμών περιέχει την πλήρη πληροφόρηση)
Συστήματα υπό πίεση
Είδος Συστήματος
Δοχεία και Σωληνώσεις
Αγωγοί (μεταξύ εγκαταστάσεων)
Αγωγοί (γενικά)Αγωγοί ατυχήματος σοβαρών επιπτώσεων
Περιγραφή ρευστού
Αέριο

Ατμός

Υγρό με τάση ατμών(2) >0,5 bar

Αέριο

Ατμός

Υγρό με τάση ατμών >0,5 bar

Επικίνδυνο Ρευστό, ομάδας 1 της PED(3) (π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα, οξειδωτικά, τοξικά)

-π.χ. φυσικό αέριο, υγραέριο

Πίεση
> 0,5 bar
> 2 bar
> 2 bar
Μέγεθος
PS*V< 250 bar*LPS*V≥ 250 bar*L
Δεν υπάρχει όριο μεγέθους
Τεχνικός Φάκελος, παροχή πληροφοριών (manual), σήμανση (μόνο για συστήματα που κατασκευάστηκαν μετά την 29.7.2022 εκτός αν εμπίπτουν στην PED οπότε δεν ισχύει ο πιο πάνω περιορισμός)
Καθορισμός των ασφαλών ορίων λειτουργίας (σε γραπτό δελτίο ή σήμανση)
Γραπτό Σχέδιο για τον περιοδικό έλεγχο από ΕΕΣΠ(4)

(δηλαδή το είδος και η συχνότητα των ελέγχων)

Δεν εφαρμόζει

(Μέχρι τις 31.12.2028 συχνότητα για Ατμολέβητες <18 μήνες και Αεροθάλαμους <24 μήνες)
Εξέταση από ΕΕΣΠ
Δεν εφαρμόζει
Τήρηση Αρχείου (Εκθέσεις, manual, όρια λειτουργία, συντηρήσεις)
Δεν εφαρμόζει
Υποχρεώσεις Διαχειριστή (Μέρος VI)
Δεν εφαρμόζει
Υποχρεώσεις Διαχειριστή (Μέρος VII)
Δεν εφαρμόζει
Κοινοποιήσεις (Παραρτήματα V και VI)
Δεν εφαρμόζει
Έγγραφο Πρόληψης
Δεν εφαρμόζει
Αρχείο Διαδικασιών Έκτακτης Ανάγκης
Δεν εφαρμόζει

(2) Η τάση ατμών υπολογίζεται στους 17,5 oC ή στην πραγματική θερμοκρασία του ρευστού. Παραδείγματα υγρών που η τάση ατμών είναι μικρότερη από 0,5 bar είναι το νερό, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο diesel, η κηροζίνη.

(3) Pressure Equipment Directive, Οδηγία με την οποία εναρμονίστηκε η Κύπρος με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμούς του 2017 (Κ.Δ.Π. 130/2017)

(4) Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Συστήματος υπό Πίεση

4.2 Έγκριση Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Εξοπλισμών υπό Πίεση
Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Εξοπλισμών υπό Πίεση πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει σχετική αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών. Η περίοδος υποβολής αίτησης ανακοινώνεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και επί του παρόντος παραμένει ανοικτή.

Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη ότι καταβλήθηκε το μη επιστρέψιμο τέλος των €300 για εξέταση της αίτησης που προβλέπεται στο Παράρτημα IΙ των Κανονισμών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στην αίτηση.

Αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας μέχρι να συμπληρωθούν ή θα απορρίπτονται. Η αξιολόγηση δυνατό να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο αποφασίσει ο Αρχιεπιθεωρητής, για την οποία εξέταση οι αιτητές θα ενημερώνονται σχετικά σε εύθετο χρόνο για να προετοιμάζονται κατάλληλα.

Τα ονόματα των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να διενεργούν έλεγχο εξοπλισμών υπό πίεση είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Εξοπλισμών υπό Πίεση.

4.3 Καταβολή τελών

Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
(α) μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart με σύνδεσμο που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, νοουμένου ότι θα ο ενδιαφερόμενος κοινοποιήσει με την αίτησή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email),
(β) στο Λογιστήριο του Τμήματος, σε μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη. Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος όροφος), 1080 Λευκωσία. Γίνονται δεκτές πληρωμές, τόσο με πιστωτικές όσο και χρεωστικές κάρτες.


25.3.2024

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • Ανύψωση προσώπων με καλάθι αναρτημένο σε κινητό γερανό
 • Διερεύνηση Ατυχημάτων και Επικινδύνων Συμβάντων στα οποία εμπλέκονται επιθεωρητέα μηχανήματα
 • Κώδικας Πρακτικής για την Εκπαίδευση των Χειριστών Κινητών Γερανών
 • Μητρώο Συντηρητών Ανελκυστήρων και Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανελκυστήρων
 • Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Μητρώο Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Συστημάτων υπό Πίεση
 • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
  Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής