Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΤΟΣ 2019
Η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία καθώς και η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αποτελεί διαχρονικό και βασικό στόχο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου και επιβολής της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας. Για να επιτευχθεί όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ετοιμάζει και εφαρμόζει αναλυτικό Πρόγραμμα στοχευμένων Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Στρατηγικών στόχων του για τη διασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας στον εργασιακό χώρο. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

Για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας η σύνοψη του Προγράμματος Επιθεωρήσεων για το έτος 2019.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Program_Epitheor _2019_ISTOSELIDA.doc (360,03 Kb)