Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΠρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Η εμπειρία μέχρι τώρα έχει καταδείξει ότι οι μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην προσπάθεια τους για βελτίωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Γι’ αυτό το λόγο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανάθεσε σε ιδιώτη Σύμβουλο, μετά από διαγωνισμό, να ετοιμάσει Πρακτικό Οδηγό ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
 1. Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
 2. Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο - Κατασκευή Επίπλων
 3. Κατασκευή μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων (π.χ. Τουβλοποιεία)
 4. Κομμωτήρια
 5. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
 6. Επιδιόρθωση Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών
 7. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (για Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και Συνεργατικά Ιδρύματα)
 8. Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη Εξοπλισμού
 9. Γραφεία
 10. Καταστήματα
 11. Κατασκευές
 12. Νοσηλευτικές Μονάδες

Σε μια επιχείρηση όπου διατηρείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και υγείας αναμένεται αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων με αποτέλεσμα πολλά οικονομικά και άλλα οφέλη για την επιχείρηση. Άλλωστε, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μπορεί να στηριχθεί μόνο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και αυτή η βελτίωση εξαρτάται απόλυτα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Επομένως, το περιβάλλον εργασίας όχι μόνο δεν πρέπει να απειλεί, αλλά να προάγει την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αναμφισβήτητα λοιπόν, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και η πρόληψη του κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά επιχειρηματική αναγκαιότητα.

Πώς να αξιοποιήσετε τον Πρακτικό Οδηγό

Ο Πρακτικός Οδηγός περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που κάθε μικρή επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει, ώστε να καταλήξει σε ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, δηλαδή σας καθοδηγεί βήμα - βήμα στην οργάνωση και εφαρμογή του δικού σας Συστήματος.

Ο Πρακτικός Οδηγός περιλαμβάνει τέσσερα μέρη ως ακολούθως:

Μέρος Α - Οργάνωση και ευθύνη

Το Μέρος Α περιλαμβάνει οδηγίες για την ετοιμασία της Πολιτικής της επιχείρησης και τον καθορισμό των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του καθενός για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Είναι η βάση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και θα σας υποστηρίζει στις επόμενες ενέργειές σας.

Μέρος Β - Προγραμματισμός

Το Μέρος Β του Πρακτικού Οδηγού εστιάζεται στη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων η οποία είναι απαραίτητη για το κτίσιμο του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων και η ετοιμασία οδηγιών ορθής εργασίας.

Μέρος Γ - Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

Στο Μέρος Γ του Πρακτικού Οδηγού αναλύεται η συλλογικότητα του θέματος της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Μέρος Δ - Επιμέρους στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης

Στο Μέρος του Πρακτικού Οδηγού γίνονται εισηγήσεις για την εφαρμογή αριθμού νομοθετικών απαιτήσεων, όπως η επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων, η επιθεώρηση των χώρων εργασίας, η καταγραφή και η γνωστοποίηση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Στον Πρακτικό Οδηγό περιλαμβάνονται επίσης, σε Παραρτήματα, δείγμα Πολιτικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Πίνακες Ελέγχου οι οποίοι θα σας βοηθήσουν στην αναγνώριση των κινδύνων και άλλα βοηθητικά έντυπα για χρήση στο δικό σας εργασιακό περιβάλλον.

Αρχές Πρόληψης των Επαγγελματικών Κινδύνων

Ο Οδηγός θα σας βοηθήσει να οργανώσετε και εφαρμόσετε ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με βάση τις ακόλουθες αρχές πρόληψης:
 1. Αποφυγή των κινδύνων.
 2. Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 3. Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους.
 4. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο.
 5. Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας.
 6. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.
 7. Προγραμματισμός της πρόληψης.
 8. Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας.
 9. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών / πληροφοριών στα πρόσωπα στην εργασία


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat praktikos_odigos_ekdosi_2.pdf