Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ανακοινώσεις



Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «ECOFUEL (CYPRUS) LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων στο Μαρί, Λάρνακα
ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών
δυνάμει του εδαφίου (1)
του άρθρου 10 των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων


Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιούν ότι:

(α) Στις 11 Αυγούστου 2017 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «ECOFUEL (CYPRUS) LTD» για την εγκατάσταση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων στο Μαρί, Λάρνακα.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 3ος όροφος Λευκωσία και στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(δ) Απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στις πιο πάνω διευθύνσεις είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

pvassiliou@dli.mlsi.gov.cy

mdemetriou@environment.moa.gov.cy



(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 58/2017)