Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση – Νέο έντυπο για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών
H Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτούς από τα άρθρα 9(2) και 93(2)(β) των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 εκδίδουν το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π. 314/2019).

Στο έντυπο περιλαμβάνονται πρόνοιες που πηγάζουν από τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμούς του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018), που έγιναν για εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193. Στο έντυπο, πέραν των πιο πάνω προνοιών, έγιναν αλλαγές στην πρώτη σελίδα για ενσωμάτωση σε αυτό θεμάτων σχετικά με πολεοδομικές άδειες που απαιτούνται με βάση το άρθρο 9(2) των Νόμων, για σκοπούς διευκόλυνσης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σχετικά με τους ελέγχους των στοιχείων που θα υποβάλλονται. Επιπρόσθετα, στο έντυπο περιλήφθηκε πρόνοια για υποβολή της αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε τρία πλήρη αντίγραφα (δύο σε έντυπη μορφή και ένα σε ηλεκτρονική μορφή). Επιπλέον, στο έντυπο έγιναν αλλαγές στο πεδίο της Βασικής Έκθεσης.

Tο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 215/2014) καταργείται.

27.9.2019 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(Θέματα Ελέγχου Βιομηχανικής Ρύπανσης: Ανακοίνωση 16/2019)