Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2019
Ο Κατασκευαστικός τομέας είναι τομέας ψηλού κινδύνου, με ψηλό Δείκτη Συχνότητας και ψηλό Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα αυτό που συνοδεύεται με αύξηση του αριθμού και του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων.

2. Στο πλαίσιο των δράσεων για την μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων (π.χ. καταρρεύσεων, πυρκαγιών), το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διεξάγει ειδική στοχευμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2019.

3. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των εργοταξίων καθώς και τα αίτια των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια.

4. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα σε σχέση με την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

5. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εμπλεκομένων συντελεστών έργων (π.χ. εργολάβων, μηχανικών, υπεργολάβων, μελετητών) με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ειδικά των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 και του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διατάγματος του 2012 για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ύψος.

6. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτονται, ως Συνημμένα 1 και 2, κατάλογοι των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις για τα εργοτάξια μεγάλου μεγέθους και τα εργοτάξια μικρού μεγέθους, αντίστοιχα.

7. Επίσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ενημερωτικά έντυπα για τις βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), τις βασικές υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη), του Μελετητή, του Εργολάβου και τα καθήκοντα του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστή Μελέτης) και του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης).

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Λειτουργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy, ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405615.Μάρτιος 2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Simeia_Elegxou_Epeksigiseis.doc (124,94 Kb)