Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Επικίνδυνα Συμβάντα

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕπικίνδυνα Συμβάντα

Εισαγωγή

Στις 6.10.2017 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκαν σε άμεση εφαρμογή οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 οι οποίοι θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμούς του 2007 (βασικοί κανονισμοί). Οι βασικοί Κανονισμοί και οι τροποποιητικοί Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 και 2017

Ποια Επικίνδυνα Συμβάντα είναι γνωστοποιήσιμα;

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, γνωστοποιήσιμα Επικίνδυνα Συμβάντα είναι οποιαδήποτε συμβάντα συμβαίνουν σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας και περιλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα των Κανονισμών αυτών. Στα συμβάντα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατάρρευση ή ανατροπή ή αστοχία ανυψωτικού μηχανήματος (π.χ. γερανού, ανελκυστήρα, αναβατορίου) ή άλλου είδους εξοπλισμού που υποβαστάζει φορτίο, όπως εκσκαφέα ή διατρητικού μηχανήματος, κατάρρευση ικριώματος, κατάρρευση / βύθιση κτιρίου, κατασκευής ή υποστατικού, υποχώρηση εδάφους, έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατμολέβητα, ατμοδέκτη, αεροσυμπιεστή), ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα ακολουθούμενο από πυρκαγιά, επαφή με εναέριες ή υπόγειες ηλεκτρικές γραμμές, διαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων, απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων και πυρκαγιά ή έκρηξη

Τα Επικίνδυνα Συμβάντα που αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να γνωστοποιούνται ανεξάρτητα αν προκλήθηκαν ή όχι τραυματισμοί προσώπων.

Στην περίπτωση που ένα Επικίνδυνο Συμβάν προκαλέσει ατύχημα σε εργοδοτούμενο, αυτοεργοδοτούμενο ή άλλο πρόσωπο εκτός εργασίας, τότε το ατύχημα αυτό, μπορεί να είναι γνωστοποιήσιμο σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή το ατύχημα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο Γνωστοποίησης Ατυχήματος ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των Επικίνδυνων Συμβάντων

Σύμφωνα με με τους πιο πάνω Κανονισμούς, υπεύθυνος για την γνωστοποίηση ενός Επικίνδυνου Συμβάντος, είναι το πρόσωπο που έχει έλεγχο του χώρου εργασίας όπου συνέβηκε το συμβάν ή που διευθύνει ή διεξάγει τις δραστηριότητες στο χώρο αυτό.

Πού και πώς γνωστοποιούνται τα Επικίνδυνα Συμβάντα

Αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση προσώπου, να ενημερώνει, σε πρώτο στάδιο, αμέσως το αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, με τον πιο γρήγορο πρακτικό τρόπο, ώστε να καθίσταται δυνατή η διερεύνηση του, προτού αλλοιωθεί η σκηνή του συμβάντος. Ακολούθως το συμβάν θα πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας όπου συνέβηκε το Επικίνδυνο Συμβάν, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο Γνωστοποίησης Επικίνδυνου Συμβάντος ΤΕΕ-ΕΣ-1/DLI-DO-1, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος.

Στην περίπτωση που το έντυπο γνωστοποίησης του επικίνδυνου συμβάντος παραληφθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας με καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος, τότε το υπεύθυνο πρόσωπο ενδέχεται είτε να προειδοποιηθεί με επιστολή, αν παρέβηκε ακούσια για πρώτη φορά τη νομοθεσία ή να διωχτεί ποινικά.