Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημόσια Διαβούλευση για τα προσχέδια νομοθεσιών με τίτλο: 1. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 2. Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2017/164/ΕΕ της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2017, για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής», ετοίμασε προσχέδια νέων Κανονισμών, οι οποίοι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο στις 21.8.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες....