Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΕιδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6(2)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, έχει υποχρέωση να τηρεί Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΑΥ), το οποίο αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων. Στο ΕΑΑΥ να καταχωρούνται κατ’ ελάχιστον, τα έγγραφα που επεξηγούνται στις πιο κάτω παραγράφους 1 έως 13.

Ο εργοδότης ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί, να θέτει στη διάθεση του Επιθεωρητή το ΕΑΑΥ.


1. Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας
   1.1. Πολιτική του Εργοδότη για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ) [Καν. 5(4)].

  2. Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ)
    2.1. ΓΕΚ για όλους τους κινδύνους που προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν από τις δραστηριότητες στο υποστατικό / στον χώρο εργασίας / στην εγκατάσταση και τα στοιχεία του προσώπου που διεξήγαγε την εκτίμηση [Καν. 4(4)].

    2.2. Τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που καθορίστηκαν με βάση την ΓΕΚ και διευθετήσεις για την εφαρμογή των μέτρων αυτών [Καν. 4(4) και Καν. 5(4)].

    2.3. Στοιχεία των προσώπων ή της ομάδας εργοδοτουμένων που έχει προσδιορισθεί ότι βρίσκονται σε κίνδυνο [Καν. 4(4)].

    2.4. Στοιχεία, έγγραφα, εκτιμήσεις κινδύνου, μετρήσεις, αναλύσεις, πληροφορίες που αφορούν χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, ψυχοκοινωνικούς, εργονομικούς, καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους ή/και άλλους βλαπτικούς παράγοντες ή άλλα θέματα Α&Υ [(Καν. 6)].


   3. Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)
     3.1. Ονόματα των πιο κάτω μελών της ΕΣΥΠΠ και τα έντυπα μέσω των οποίων τους ανατίθενται τα σχετικά καθήκοντα [Καν. 7(4)(γ) και Καν. 10(2)]:
      • Λειτουργού Ασφάλειας ή Υπεύθυνου Ασφάλειας (ανάλογα με ότι εφαρμόζεται).
      • Αναπληρωτή Λειτουργού Ασφάλειας ή Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφάλειας (ανάλογα με ότι εφαρμόζεται)
      • Προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας, όπου εφαρμόζεται
      • Προσώπων που ορίστηκαν να ασχολούνται με την εφαρμογή των μέτρων σε σχέση με:
       - τις πρώτες βοήθειες,
       - την πυροπροστασία και την πυρόσβεση, και
       - την εκκένωση των χώρων εργασίας από τους εργοδοτουμένους και άλλα πρόσωπα παρόντα στους χώρους εργασίας.
      3.2. Καθήκοντα των μελών της ΕΣΥΠΠ [Καν. 5(4)].
      4. Διευθετήσεις για την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων [Καν. 5(1) & (4)].
        Διαδικασίες και άλλες διευθετήσεις για:
         4.1 Την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, τα οποία καθορίστηκαν με βάση τη ΓΕΚ.

         4.2 Την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της προστασίας των εργοδοτουμένων ή/και άλλων προσώπων που μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο από τις δραστηριότητες του εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούμενου.

         4.3 Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των πιο πάνω μέτρων, περιλαμβανομένων και των αρμοδίων προσώπων ονομαστικά (όνομα και αρμοδιότητα).

         5. Εκπαίδευση Εργοδότη / Προσωπικού για θέματα Α&Υ
           5.1 Σε περίπτωση που εργοδότης εργοδοτεί λιγότερο από πέντε (5) πρόσωπα, στοιχεία που βεβαιώνουν την ικανότητα και την επάρκεια του ιδίου να ασχολείται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, ειδικά σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση και την πείρα του σε θέματα Α&Υ [Καν. 7(7)].

           5.2 Σε περίπτωση αυτοεργοδοτούμενου προσώπου, στοιχεία που βεβαιώνουν την ικανότητα και την επάρκεια του ιδίου να ασχολείται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, ειδικά σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση και την πείρα του σε θέματα Α&Υ [Καν. 7(8)].

           5.3 Στοιχεία εκπαίδευσης εργοδοτουμένων σε θέματα Α&Υ [Καν. 5(4)].

           5.4 Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την κατάρτιση, την πείρα, τις γνώσεις και τις ικανότητες των μελών της ΕΣΥΠΠ [Καν. 7(4)(γ)].


          6. Εργατικά Ατυχήματα, Επαγγελματικές Ασθένειες και Επικίνδυνα Συμβάντα
            6.1 Στοιχεία, καταλόγους και εκθέσεις εργατικών ατυχημάτων ή/και επικίνδυνων συμβάντων [Καν. 14(2)].

           7. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
             7.1. Κατάλογο εξοπλισμών ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, το υποστατικό ή/και την επιχείρηση με τα στοιχεία που βεβαιώνουν την καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 470/2001) - (Καν. 6).
             8. Επιτροπή Ασφάλειας (ΕΑ)
               8.1. Στοιχεία μελών της / των ΕΑ [Καν. 16(1)(δ)].

               8.2. Πρακτικά της / των ΕΑ [Σημείο 5.5.5 της Κ.Δ.Π. 240/2021].


              9. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)
                9.1. Όνομα και διεύθυνση των ΕΞΥΠΠ που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης [Καν. 9(2)(ε)(i)].

                9.2. Συμβόλαιο που διέπει την παροχή εργασιών για τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, το οποίο περιλαμβάνει το είδος των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε ΕΞΥΠΠ [Καν. 9(2)(ε)(ii)].               10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
                 10.1. Διευθετήσεις για την εκπόνηση και εφαρμογή του ΣΑΥ και κατάρτιση του ΦΑΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 5 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, όπου εφαρμόζεται [Καν. 5(4)].

                 11. Διευθετήσεις Χειρισμού Εκτάκτων Περιστατικών
                   11.1. Διευθετήσεις χειρισμού εκτάκτων περιστατικών [Καν. 5(1)(α)(vii)].

                   11.2. Σχέδιο Δράσης στην περίπτωση εκτάκτων περιστατικών.

                   11.3. Διευθετήσεις για την αναγκαία επικοινωνία με εξωτερικές υπηρεσίες όσον αφορά στις πρώτες βοήθειες, την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, τη διάσωση, την πυροπροστασία και την πυρόσβεση.

                   11.4. Στοιχεία καταλληλόλητας εξοπλισμού, τον οποίον χρησιμοποιούν τα πρόσωπα που ασχολούνται με τις πρώτες βοήθειες, την πυροπροστασία, την πυρόσβεση και την εκκένωση των χώρων εργασίας [Καν. (10)(2)(δ)].                  12. Τήρηση Αρχείων
                    12.1 Διευθετήσεις για την τήρηση των Αρχείων που προβλέπονται από την νομοθεσία για τα θέματα Α&Υ στην Εργασία (π.χ. μητρώο εργατικών ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών, μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού και ΕΣΥΠΠ για θέματα Α&Υ και αρχείο συντήρησης μηχανημάτων/εξοπλισμών) [Καν. 5(4)].

                    13. Γενικές Πληροφορίες
                      13.1. Άλλες πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στα θέματα Α&Υ στην εργασία και τη διαχείριση των κινδύνων [Καν. 6(1)(δ)].


                     Έκδοση: 24.09.2021
                     Αναθεώρηση: 14.10.2021

                     ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


                     Κατεβάστε το αρχείο Word ENTYPO_GIA_ARXEIO_ASFALEIAS_KAI_YGEIAS_anatheorisi.doc