Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Νοσοκομεία / Κλινικές

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΝοσοκομεία / Κλινικές

Η εργασία στα νοσοκομεία / στις κλινικές είναι περίπλοκη, τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο και λειτουργίας και παρουσιάζει πολυάριθμους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι ανήκουν σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες με μεγάλη ποικιλία καθηκόντων και ευθυνών αλλά με κύρια δραστηριότητα τη φροντίδα των ασθενών, που αναπτύσσεται στο τρίπτυχο διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία. Παράλληλα, στους χώρους των νοσοκομείων / κλινικών αναπτύσσονται υποστηρικτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των φαρμάκων (παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, χορηγία), την προετοιμασία των γευμάτων, τον καθαρισμό των κλινοσκεπασμάτων και του ιματισμού (πλύσιμο, σιδέρωμα), την αποστείρωση των εργαλείων και του εξοπλισμού, την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης και τις εργασίες συντήρησης. Επίσης σε μερικά νοσοκομεία / μερικές κλινικές λαμβάνουν χώρα ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων προέρχονται κυρίως από την έκθεσή τους στους λοιμώδεις παράγοντες, τις διάφορες χημικές ουσίες και τα φάρμακα, τις αλλεργιογόνες ουσίες, την ακτινοβολία, το χειρισμό φορτίων, την εργασία σε μεταβαλλόμενο ωράριο, τη βία, τις απαιτήσεις της εργασίας και την ψυχολογική πίεση. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία / στις κλινικές συχνά διαμαρτύρονται για φόρτο εργασίας, κακή οργάνωση, έλλειψη προσωπικού, για μυοσκελετικά προβλήματα και δερματοπάθειες και μικρού βαθμού ικανοποίηση από την εργασία τους.

Στον Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερο Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας, οι εργοδοτούμενοι κινδυνεύουν να τραυματισθούν από αιχμηρά αντικείμενα ή εργαλεία αναγκαία για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τους όπως π.χ βελόνες, νυστέρια, εργαλεία συρραφής κ.ά.. Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόληψη Τραυματισμών από Αιχμηρά Αντικείμενα στο Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερα στον Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας) Κανονισμούς του 2014, οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα για την εξάλειψη, πρόληψη και προστασία των εργοδοτουμένων τους από τον κίνδυνο τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα ή και λοίμωξης με βάση την εκτίμηση του κινδύνου. Το προσωπικό πρέπει να ενημερώνεται για τους κινδύνους και να εκπαιδεύεται στην ορθή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος που σχετίζεται με τραυματισμό από αιχμηρό αντικείμενο πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες αναφοράς, αντίδρασης και παρακολούθησης του υγείας του εργοδοτούμενου που εκτέθηκε.

Πληροφορίες για τους τρόπους εντοπισμού και πρόληψης των κινδύνων δίνονται στο έγγραφο Οδηγός Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στις Νοσοκομειακές Δραστηριότητες καθώς και στον Οδηγό που έκδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 «Occupational health and safety risks in healthcare sector».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2001 μέχρι 2016 κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βεβαίωση από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ότι εφαρμόζει και λειτουργεί επικαιροποιημένο και κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των κινδύνων, σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους. Τα νοσηλευτήρια οφείλουν να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να υποβάλουν σύμφωνα με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Τελών) Διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π.322/2017) το σχετικό τέλος για εξέταση αίτησης στο λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat New-EUL14157_Healthcare_Sector_web.pdf